Wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu – jak to zrobić?

wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu

Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. epu lub e-sąd) to popularny sposób dochodzenia roszczeń. Powód, zamiast składać tradycyjny pozew do sądu, może na dedykowanej stronie uzupełnić formularz, opłacić pozew i czekać na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Natomiast po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego epu często kończy się postanowieniem umorzeniu postępowania. To jednak nie oznacza, że powód nie może jeszcze wykorzystać opłaty od pozwu po umorzeniu postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Musi jednak działać szybko.

Umorzenie postępowania w epu i rozstrzygnięcie o kosztach

W przypadku umorzenia elektronicznego postępowania upominawczego sąd stwierdza, że każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swoim udziałem w sprawie. W skrócie – każdy płaci za siebie, czyli powód musi sam ponieść opłatę sądową za złożenie pozwu.

Takie rozstrzygnięcie sądu stanowi powtórzenie art. 505 [37] § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Brzmi on tak:

W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. 

Co ważne, po umorzeniu postępowania sąd nie zwraca powodowi opłaty od pozwu. Również powód nie może dochodzić jej od pozwanego. Przynajmniej na tym etapie sporu.

Jednak to nie oznacza, że kwota ta definitywnie przepada.

Więcej o zasadach rozliczenia kosztów procesu

Wykorzystanie opłaty po umorzeniu postępowania w epu

Powód w ciągu 3 miesięcy od momentu wydania postanowienia o umorzeniu postępowania może jeszcze raz wnieść pozew i uiścić opłatę od pozwu pomniejszoną o opłatę od pozwu z elektronicznego postępowania upominawczego.

Ważne, żeby ten pozew dotyczył tej samej sprawy (tzn. tego samego roszczenia) oraz był skierowany przeciwko tej samej osobie, co pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pozew też musi być złożony w innym postępowaniu niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Powód powinien złożyć pozew w formie pisemnej wraz z wszystkimi załącznikami oraz odpisem dla pozwanego we właściwym sądzie.   

Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu terminu na ponowne złożenie pozwu.

Wynosi on 3 miesiące od wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

Nie ma znaczenia, kiedy powód mógł zapoznać się z postanowieniem o umorzeniu postępowania. Przepis wprost wskazuje, że decydująca jest data wydania postanowienia o umorzeniu.

Tak wskazuje art. 505 [37] § 2 kodeksu postępowania cywilnego:

§ 2. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Po upływie 3 miesięcy od dnia umorzenia postępowania, jeżeli powód będzie chciał ponownie złożyć pozew, to niestety będzie musiał go opłacić w pełnej wysokości.

Wniosek o zaliczenie opłaty

Niestety sąd automatycznie nie uwzględni zapłaconej przez powoda opłaty od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w nowej sprawie.

Powód w pozwie powinien złożyć odpowiedni wniosek o zaliczenie tej opłaty. Polecam również przedstawić dowody na to, że pozew został opłacony w elektronicznym postępowaniu umominawczym.

Powód przy złożeniu pozwu powinien również zapłacić opłatę od pozwu w pozostałym zakresie. W przeciwnym razie sąd wezwie go do uregulowania brakującej opłaty.

Umorzenie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego w kilku przypadkach.

Po pierwsze, sąd umorzy postępowanie gdy uzna, że na podstawie złożonego pozwu nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty wynika z art. 505 [33] kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten brzmi tak:

 W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.

W epu powód nie musi dołączyć do pozwu skanów dowodów. Powinien się jedynie na nie powołać. Jednak nie zwalnia to go z jasnego wskazania czego domaga się od pozwanego. Powód, jeżeli chce uzyskać nakaz zapłaty, powinien szczególnie starannie zredagować uzasadnienie pozwu i wyjaśnić sądowi wszelkie istotne okoliczności. Dzięki takiemu uzasadnieniu, sąd ma możliwość weryfikacji twierdzeń powoda. Niestety często uzasadnienia pozwów są bardzo lakoniczne. Stąd nic dziwnego, że sąd w takich przypadkach odmawia wydania nakazu zapłaty i umarza postępowanie.

Z mojego doświadczenia wynika, że osoby składające pozew samodzielnie mają problem z ustaleniem rodzaju odsetek, których mogą dochodzić od drugiej strony. To są również częste przyczyny odmowy wydania nakazu zapłaty w epu i umorzenia postępowania.

Po drugie, sąd umorzy postępowanie również gdy, co prawda wyda nakaz zapłaty, ale pozwany złoży w terminie sprzeciw od takiego rozstrzygnięcia.

Pozwany nie musi składać sprzeciwu co do całości nakazu zapłaty. Może nie zgadzać się tylko z częścią rozstrzygnięcia. Wtedy sąd umarza postępowanie w części, w jakiej pozwany złożył sprzeciw. Zaś z pozostałym zakresie, nakaz się uprawomocni.

Wynika to z art. 505 [36] kodeksu postępowania cywilnego:

W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.

Sąd może również umorzyć postępowanie, gdy pojawią się problemy z doręczeniem pozwanemu odpisu nakazu zapłaty.

Podstaw do umorzenia elektronicznego postępowania upominawczego jest wiele. Stąd coraz więcej spraw kończy się wydaniem postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego. Warto pamiętać, że umorzenie postępowania nie oznacza utratę opłaty od pozwu. Kwotę tę możesz jeszcze wykorzystać.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej przy sporządzeniu pozwu po umorzeniu postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku
  Aktualności
  Spory sądowe

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku to kolejna nowość w polskiej procedurze cywilnej. Od 21 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat za wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Ile wynosi opłata za pisemne uzasadnienie wyroku? Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku wynosi 100 złotych. Jest to opłata stała. To znaczy, że jej wysokość nie zależy od […]

  Czytaj więcej
  odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki
  Spory sądowe
  Spółki

  Co zrobić kiedy nie można odzyskać pieniędzy od spółki?

  Wygrana w sądzie to tylko połowa sukcesu. O pomyślnym zakończeniu sporu mówię dopiero, gdy zasądzone pieniądze znajdą się na koncie mojego mocodawcy. Niestety wiele postępowań egzekucyjnych kończy się bez odzyskania nawet złotówki. Wtedy komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Czy w takim przypadku jest jeszcze szansa na odzyskanie długu spółki […]

  Czytaj więcej
  III CZP 17/17
  Aktualności
  Orzecznictwo
  Spory sądowe

  SN: bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu terminu przedawnienia

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeszedł już do historii za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie oznacza to, że bankowe tytuły egzekucyjne nie budzą nadal wątpliwości. Jedną z nich rozwiał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 17/17).  Pytanie do Sądu Najwyższego i postanowienie (III CZP 17/17) Do Sądu Najwyższego z pytaniem […]

  Czytaj więcej