Kiedy umowa leasingu jest nieważna?

umowa leasingu jest nieważna

Leasingodawca i korzystający muszą zawrzeć umowę leasingu w formie pisemnej. W przeciwnym razie umowa leasingu jest nieważna.

Nieważność umowy leasingu wynika wprost z art. 709[2] kodeksu cywilnego. Brzmi on następująco:

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Umowa leasingu nie będzie ważna, jeżeli strony zawrą ją:

 • ustnie;
 • mailowo.

Czym jest forma pisemna umowy leasingu?

Strony zawrą umowę leasingu pisemnie, gdy pod egzemplarzem umowy każda złoży własnoręczny podpis, a następnie strony wymienią się podpisanymi egzemplarzami umowy.

Leasingodawca i leasingobiorca nie muszą podpisać tego samego egzemplarza umowy. Wystarczy, że każdy podpisze swój egzemplarz i przekaże go drugiej stronie. Strony nie muszą robić tego osobiście. Podpisaną umowę można spokojnie wysłać kurierem lub pocztą.

Natomiast przesłanie skanu podpisanej umowy nie jest zachowaniem formy pisemnej. Taka umowa leasingu będzie nieważna.

Ważna umowa leasingu w formie elektronicznej

Leasingodawca i korzystający mogą zawrzeć umowę w formie elektronicznej. Wtedy umowa leasingu także będzie ważna.

Jednak forma elektroniczna nie ma nic wspólnego z przesłaniem treści umowy mailem.

Do zachowania formy elektronicznej potrzebne jest:

 • złożenie oświadczenia w formie elektronicznej;
 • opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopiero gdy oświadczenie spełnia te dwa warunki, to strony w sposób skuteczny zawrą umowę leasingu. Wynika to z art. 78 kodeksu cywilnego.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jedna ze stron zawarła umowę w formie pisemnej, a druga w formie elektronicznej. Taka umowa leasingu też będzie ważna.

Forma pełnomocnictwa do zawarcia umowy leasingu

Jeżeli leasingodawca lub leasingobiorca podczas zawierania umowy leasingu będzie reprezentowany przez pełnomocników, to pełnomocnicy muszą mieć pisemne pełnomocnictwo do zawarcia tej umowy.

Stąd korzystający przed zawarciem umowy powinien poprosić pełnomocnika firmy leasingowej o przedstawienie pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli tego nie zrobi, ryzykuje, że umowa leasingu będzie nieważna.

Zmiany umowy leasingu również w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Skoro strony muszą podpisać umowę leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, to także wszystkie zmiany do umowy strony muszą wprowadzać z wykorzystaniem pisemnego aneksu.

Potwierdził to np. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 roku (VI ACa 619/16) wskazał, że umowa leasingu, stosownie do treści art. 709[2] kodeksu cywilnego, jest zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Sąd podkreślił, że wszelkie jej zmiany winny być zawarte w takiej samej formie pod rygorem nieważności.

Jeżeli więc w trakcie obowiązywania umowy leasingu zmienią się jakieś jej warunki (np. ilość rat leasingu ich wysokość itp), to strony powinny zawrzeć pisemny aneks. W przeciwnym razie obowiązywać będzie umowa w poprzednim jej brzmieniu.

Umowa leasingu jest nieważna – i co dalej?

Co zrobić, gdy umowa leasingu będzie nieważna?

Po pierwsze, może okazać się, że strony w ogóle nie zawarły żadnej umowy.

Drugie rozwiązanie to próba argumentacji, że strony zawarły umowę, ale nie jest to klasyczna umowa leasingu, lecz umowa o zbliżonym charakterze np. do umowy najmu.

Niestety gdy strony nie zawrą skutecznie umowy leasingu, to każdy z tych przypadków należy oceniać indywidualnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w sporze z firmą leasingową, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej
  ogólne warunki umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Zaginione ogólne warunki umowy leasingu

  Czy nie dziwi Cię, że umowa leasingu ma tylko jedną lub dwie strony? Przecież tak skomplikowanej umowy nie da się zmieścić na jednej kartce papieru. Leasingodawcy (chociaż nie tylko oni) często wykorzystują tzw. ogólne warunki umowy leasingu (w skrócie OWU lub OWUL). Nie ma w tym nic złego. Korzystanie z ogólnych warunków umowy jest wręcz […]

  Czytaj więcej
  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

  Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej