Leasing – czy trzeba płacić raty za wadliwy przedmiot leasingu?

Zdarza się, że wyleasingowana maszyna czy samochód ma wady. Przedmiot leasingu nie zarabia na siebie, a przedsiębiorca ma do zapłaty raty leasingowe. Czy wady przedmiotu leasingu wpływają na konieczność zapłaty rat leasingowych? Czy można skutecznie podnieść, że skoro przedmiot leasingu ma wady, to leasingobiorca nie będzie płacić rat leasingowych?

Odpowiedzialność firmy leasingowej za wady przedmiotu leasingu

To może być zaskakujące, ale firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu leasingu, chyba że te wady powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada firma leasingowa. W praktyce takie wyjątki zdarzają się bardzo rzadko.

W sumie to z istoty umowy leasingu wynika brak odpowiedzialności firmy leasingowej za wady przedmiotu leasingu.

Rola leasingodawcy sprowadza się do finansowania przedmiotu leasingu. Firma leasingowa kupuje dla przedsiębiorcy wskazany przez niego np. samochód. Następnie oddaje go do korzystania w zamian za raty leasingu. Leasingodawca jedynie finansuje zakup przedmiotu, a następnie otrzymuje od korzystającego raty leasingu – czyli swoje wynagrodzenie. W większości przypadków nie ma on realnego wpływu na wybór przedmiotu leasingu dokonany przez korzystającego. Stąd trudno, żeby ponosił odpowiedzialność za wady, na których istnienie w ogóle nie miał wpływu.

Skoro firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za wady leasingu, to korzystający może sam dochodzić swoich uprawnień za wady rzeczy bezpośrednio od jej sprzedawcy. Nie musi w tym wypadku korzystać z pomocy leasingodawcy czy pytać firmy leasingowej o zgodę.

Wynika to z art. 709[8] § 2 kodeksu cywilnego:

Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.

Korzystający więc może samodzielnie żądać:

 • naprawienia rzeczy;
 • wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • obniżenia ceny.

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest odstąpienie od umowy. Tylko firma leasingowa może odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu.

Raty a wady leasingu

Skoro leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, to nie mogą one wpływać na zobowiązania korzystającego wynikające z umowy leasingu. Przedsiębiorca, choć nie może korzystać z wyleasingowanego pojazdu i ponosi z tego tytułu straty, to i tak musi płacić raty leasingu. I to w pełnej wysokości.

Wynika to z art. 708 [8] § 3 kodeksu cywilnego:

Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Stąd przestrzegam, że wada leasingu nie jest powodem do odmowy zapłaty rat leasingowych. Przy bezpodstawnym odmówieniu zapłaty firma leasingowa może wezwać korzystającego do zapłaty zaległych należności pod rygorem wypowiedzenia umowy. Gdy korzystający nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie – leasingodawca może wypowiedzieć umowę.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu wiąże się z rozliczeniem umowy leasingu, co może być kosztowne dla korzystającego.

Więcej o wypowiedzeniu umowy leasingu

Korzyści z wad dla korzystającego

Skoro korzystający nie może odmówić płatności rat leasingowych, gdy przedmiot leasingu ma wady, to czy może zatrzymać to, co otrzyma od sprzedawcy?

Tak. Korzystający może zachować otrzymaną od sprzedawcy kwotę za obniżenie ceny przedmiotu leasingu czy odszkodowanie za wadę sprzedanej rzeczy. Korzystający nie musi się dzielić tymi kwotami z firmą leasingową.

Takie rozwiązanie wyważa interesy finansującego i korzystającego. Finansujący, który nie ma wpływu na wybór przedmiotu leasingu, w przypadku jego wad ma prawo do całości rat leasingowych. Natomiast korzystający może dochodzić roszczeń za wady przedmiotu bezpośrednio od sprzedawcy i zatrzymać otrzymane od niego kwoty. 

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady dotyczącej Twojego leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

  Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej
  Wypowiedzenie umowy leasingu
  Umowa leasingu
  Umowy

  Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu? […]

  Czytaj więcej
  nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu
  Orzecznictwo
  Umowa leasingu
  Umowy

  Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

  Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne? Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W […]

  Czytaj więcej