Leasing – czy trzeba płacić raty za wadliwy przedmiot leasingu?

Zdarza się, że wyleasingowana maszyna czy samochód ma wady. Przedmiot leasingu nie zarabia na siebie, a przedsiębiorca ma do zapłaty raty leasingowe. Czy wady przedmiotu leasingu wpływają na konieczność zapłaty rat leasingowych? Czy można skutecznie podnieść, że skoro przedmiot leasingu ma wady, to leasingobiorca nie będzie płacić rat leasingowych?

Odpowiedzialność firmy leasingowej za wady przedmiotu leasingu

To może być zaskakujące, ale firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu leasingu, chyba że te wady powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada firma leasingowa. W praktyce takie wyjątki zdarzają się bardzo rzadko.

W sumie to z istoty umowy leasingu wynika brak odpowiedzialności firmy leasingowej za wady przedmiotu leasingu.

Rola leasingodawcy sprowadza się do finansowania przedmiotu leasingu. Firma leasingowa kupuje dla przedsiębiorcy wskazany przez niego np. samochód. Następnie oddaje go do korzystania w zamian za raty leasingu. Leasingodawca jedynie finansuje zakup przedmiotu, a następnie otrzymuje od korzystającego raty leasingu – czyli swoje wynagrodzenie. W większości przypadków nie ma on realnego wpływu na wybór przedmiotu leasingu dokonany przez korzystającego. Stąd trudno, żeby ponosił odpowiedzialność za wady, na których istnienie w ogóle nie miał wpływu.

Skoro firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za wady leasingu, to korzystający może sam dochodzić swoich uprawnień za wady rzeczy bezpośrednio od jej sprzedawcy. Nie musi w tym wypadku korzystać z pomocy leasingodawcy czy pytać firmy leasingowej o zgodę.

Wynika to z art. 709[8] § 2 kodeksu cywilnego:

Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.

Korzystający więc może samodzielnie żądać:

 • naprawienia rzeczy;
 • wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • obniżenia ceny.

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest odstąpienie od umowy. Tylko firma leasingowa może odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu.

Raty a wady leasingu

Skoro leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, to nie mogą one wpływać na zobowiązania korzystającego wynikające z umowy leasingu. Przedsiębiorca, choć nie może korzystać z wyleasingowanego pojazdu i ponosi z tego tytułu straty, to i tak musi płacić raty leasingu. I to w pełnej wysokości.

Wynika to z art. 708 [8] § 3 kodeksu cywilnego:

Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Stąd przestrzegam, że wada leasingu nie jest powodem do odmowy zapłaty rat leasingowych. Przy bezpodstawnym odmówieniu zapłaty firma leasingowa może wezwać korzystającego do zapłaty zaległych należności pod rygorem wypowiedzenia umowy. Gdy korzystający nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie – leasingodawca może wypowiedzieć umowę.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu wiąże się z rozliczeniem umowy leasingu, co może być kosztowne dla korzystającego.

Więcej o wypowiedzeniu umowy leasingu

Korzyści z wad dla korzystającego

Skoro korzystający nie może odmówić płatności rat leasingowych, gdy przedmiot leasingu ma wady, to czy może zatrzymać to, co otrzyma od sprzedawcy?

Tak. Korzystający może zachować otrzymaną od sprzedawcy kwotę za obniżenie ceny przedmiotu leasingu czy odszkodowanie za wadę sprzedanej rzeczy. Korzystający nie musi się dzielić tymi kwotami z firmą leasingową.

Takie rozwiązanie wyważa interesy finansującego i korzystającego. Finansujący, który nie ma wpływu na wybór przedmiotu leasingu, w przypadku jego wad ma prawo do całości rat leasingowych. Natomiast korzystający może dochodzić roszczeń za wady przedmiotu bezpośrednio od sprzedawcy i zatrzymać otrzymane od niego kwoty. 

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady dotyczącej Twojego leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Szkoda całkowita a umowa leasingu
  Umowa leasingu

  Szkoda całkowita a umowa leasingu

  Przez cały okres umowy leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Ale to leasingobiorca faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu. Kto w takim razie odpowiada za szkodę całkowitą powstałą w trakcie obowiązywania umowy leasingu i jakie niesienie to ze sobą skutki? Czym jest szkoda całkowita w umowie leasingu?  Przez szkodę całkowitą należy rozumieć sytuację, w której […]

  Czytaj więcej
  weksel in blanco
  Umowa leasingu
  Umowy

  Weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy leasingu

  Weksel in blanco jest jedną z popularniejszych form zabezpieczenia roszczeń firm leasingowych. Trudno się temu dziwić. Dzięki wekslowi firma leasingowa może szybciej i taniej odzyskać należności wynikające z umowy leasingu. Jednak to, co korzystne dla firmy leasingowej, przysparza sporo problemów przedsiębiorcy, który zawarł umowę leasingu. Co to jest weksel in blanco? Często firmy leasingowe na […]

  Czytaj więcej
  ogólne warunki umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Zaginione ogólne warunki umowy leasingu

  Czy nie dziwi Cię, że umowa leasingu ma tylko jedną lub dwie strony? Przecież tak skomplikowanej umowy nie da się zmieścić na jednej kartce papieru. Leasingodawcy (chociaż nie tylko oni) często wykorzystują tzw. ogólne warunki umowy leasingu (w skrócie OWU lub OWUL). Nie ma w tym nic złego. Korzystanie z ogólnych warunków umowy jest wręcz […]

  Czytaj więcej