Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy płatności pojawiają się z opóźnieniem i leasingodawca chce wypowiedzieć umowę leasingu. 

Zanim jeszcze zajmiemy się wypowiedzeniem umowy leasingu – kilka słów o zawarciu umowy leasingu.

Zawarcie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Rzadko ustawodawca każe zawierać umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na palcach jednej ręki można policzyć takie przypadki. Najczęściej to strony nakładają na siebie taki rygor. Umowa leasingu jest w tym przypadku wyjątkiem. Musi być zawarta na piśmie. Zawarcie jej w inny sposób (ustnie, mailowo), będzie nieskuteczne. Umowa nie będzie ważna.

Wynika to wprost z kodeksu cywilnego.

Forma pisemna umowy pod rygorem nieważności powoduje sporo problemów. I co ciekawsze nie wszystkie firmy leasingowe są świadome tych problemów.

Zwłoka w płatności rat leasingowych

Korzystający tj. leasingobiorca musi płacić raty leasingowe w terminie.

W przypadku zwłoki w płatności, leasingodawca nie może ot tak wypowiedzieć umowy leasingu. Musi spełnić warunki, które wynikają z kodeksu cywilnego. A dokładnie z art. 70913 § 2 kodeksu cywilnego.  

Rozłóżmy ten przepis na czynniki pierwsze.

Po pierwsze leasingobiorca musi zalegać z płatnością co najmniej jednej raty leasingowej. Jeżeli zwłoka dotyczy 10%, 50% czy 95% wysokości raty leasingowej, to firma leasingowa nie może skorzystać z możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Po drugie, firma leasingowa nie może od razu wypowiedzieć umowy leasingu. Musi wyznaczyć korzystającemu na piśmie dodatkowy termin na uregulowanie należności.

Po trzecie w wezwaniu firma leasingowa powinna wskazać, że brak uregulowania płatności w terminie spowoduje wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

I teraz najważniejsza kwestia. W umowie leasingu nie można umieścić postanowień mniej korzystnych dla leasingobiorcy niż te wskazane powyżej. Jeżeli w umowie leasingu będą mniej korzystne zapisy, to nie będą one wiążące dla stron.  Czyli gdy leasingodawca wypowie umowę leasingu na podstawie mniej korzystnych zapisów umowy leasingu, to takie wypowiedzenie będzie nieważne. Nie doprowadzi ono do rozwiązania umowy leasingu.

Dla leasingobiorcy mniej korzystne będzie np.:

  • możliwość wypowiedzenia umowy, gdy leasingobiorca nie zapłacił części raty;
  • ustne wezwanie do zapłaty;
  • niewskazanie w wezwaniu, że brak płatności spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie umowy leasingu.

Dopiero spełnienie tych wszystkich warunków umożliwia leasingodawcy wypowiedzenie umowy leasingu, gdy korzystający nie płaci rat leasingowych w terminie.

Wznowienie umowy  leasingu

Przyjmijmy, że firma leasingowa skutecznie wypowiedziała umowę.

W takim przypadku część leasingodawców stawia sprawę tak:  leasingobiorco zapłać nam opłatę wznowieniową, a umowa będzie znów wiążąca. Firma leasingowa uznaje, skutecznie wypowiedziała umowę, bo nastąpiło to z zachowaniem warunków, o których pisałam powyżej. Później, gdy leasingobiorca zapłaci opłatę wznowieniową,  to umowa leasingu znów obowiązuje.

Gdzie jest błąd?

Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Inaczej nie będzie wiążąca. Rozwiązanie, które proponuje cześć leasingodawców powoduje, że po skutecznym wypowiedzeniu umowy, wznawiana ona jest tylko dlatego, że korzystający zapłacił dodatkową opłatę. Moim zdaniem w takim przypadku powinna być zawarta znów pisemna umowa lub przynajmniej pisemne potwierdzenie wznowienia umowy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (I CSK 283/15), wskazał, że wypowiedzianą umowę leasingu można kontynuować, gdy np. leasingodawca odwołałby swoje oświadczenie woli zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu cywilnego.

Przepis ten brzmi następująco:

art 61 kodeksu cywilnego

Więc leasingodawca (finansujący) może cofnąć swoje oświadczenie woli (wypowiedzenie umowy leasingu), gdy oświadczenie o cofnięciu dotrze jednocześnie lub wcześniej z wypowiedzeniem umowy.

Trudno sobie taką sytuację wyobrazić. Firma leasingowa jednocześnie wypowiadałaby umowę leasingu i cofałaby to oświadczenie? Według firm leasingowej dopiero zapłata opłaty wznowieniowej powoduje, że umowa znów jest wiążąca.

Wniosek  – niektóre firmy leasingowe postępują sprzecznie z cytowanym wyżej wyrokiem Sądu Najwyższego. Po pierwsze wypowiadają umowy leasingu bez zachowania warunków przewidzianych w kodeksie cywilnym. A po drugie zapominają o tym, że umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności – również po jej wcześniejszym wypowiedzeniu.

Dla mnie wyżej wskazany wyrok Sądu Najwyższego jest bardzo bliski, bo brałam udział w przygotowaniu skargi kasacyjnej w tej sprawie.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady w sprawie umowy leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Więcej informacji o skutecznym wypowiedzeniu umowy znajdziesz w artykule Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *