Minimalna stawka godzinowa w umowie zlecenia

minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz o świadczenie usług powinno być co najmniej równe minimalnej stawce godzinowej. Przedsiębiorcy powinni wprowadzić odpowiednie zmiany w umowach zawartych ze swoimi współpracownikami.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie tak, aby wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa. Wymóg minimalnej stawki godzinowej dotyczy zarówno umów zlecenia, jak i umów o świadczenie usług. Dodatkowo w umowie strony powinny określić, w jaki sposób potwierdzić liczbę godzin poświęconych na wykonanie przedmiotu umowy.

Jak zmienić umowę, żeby spełnić te wymogi?

Poniżej przedstawię przykładowe zapisy i rozwiązania.

Minimalna stawka godzinowa – wynagrodzenie za godzinę świadczenia usług

W umowie można wskazać wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę poświęconą na świadczenie usług lub wykonanie zlecenia. Wówczas wynagrodzenie miesięczne będzie stanowiło iloczyn liczby godzin i wysokości wynagrodzenia za jedną godzinę.

Przykładowy zapis w umowie może być następujący:

Usługobiorcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy należy się wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej określonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Minimalna stawka godzinowa będzie się zmieniać, więc jeżeli planujesz zawrzeć umowę na dłuższy czas, najlepiej nie wpisywać w umowie konkretnej kwoty. Jeżeli w umowie będzie zapis o minimalnej stawce w konkretnej wysokości, to po zmianie wysokości minimalnej stawki należałoby przygotować aneks do umowy.

Wynagrodzenie stałe z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Strony często wprowadzają stałe wynagrodzenie niezależne od liczby godzin świadczenia usług. Po 1 stycznia 2017 r. taki zapis będzie niewystarczający.

Z umowy nie będzie wynikać, jakie jest wynagrodzenie za jedną godzinę świadczenia usług. Wynagrodzenie w kwocie 200 zł brutto może być wypłacone zarówno za 2 godziny świadczenia usług, jak i za 10 godzin. W drugim przypadku stawka godzinowa będzie niższa, niż wynika to ustawy. Wtedy warto dodać zapis, że zleceniodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie nie niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Przykładowy zapis w umowie może brzmieć następująco:

Usługobiorcy z tytułu świadczonych usług należne jest wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie. Gdy wynagrodzenie za jedną godzinę świadczenia usług będzie niższe niż minimalna stawka godzinowa określona w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to usługobiorcy należne jest wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Z góry ustalona liczba godzin świadczenia usług lub zlecenia

W umowie zlecenia lub o świadczenie usług można wprost wskazać liczbę godzin, która ma być poświęcona na realizację przedmiotu umowy.

Przykładowy zapis może brzmieć następująco:

Zleceniobiorca będzie wykonywał przedmiot umowy w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za godzinę wykonywania zlecenia jest równe minimalnej stawce godzinowej określonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Potwierdzenie liczby godzin

Dodatkowo ustawa wymaga, aby w umowie strony określiły, w jaki sposób będą potwierdzać liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Ustawodawca nie określa wymogów, jakie musi spełniać takie potwierdzenie, więc strony w tym zakresie mają sporą swobodę.

Najlepiej, żeby potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia czy świadczenia usług nie było zbyt uciążliwe. Może to być na przykład wiadomość e-mail wysłana raz w miesiącu przy okazji wysłania faktury. Również osoba świadcząca usługi może przedstawić pisemne oświadczenie.

W umowie można zawrzeć chociażby taki zapis dotyczący potwierdzenia liczby godzin:

Do 5. dnia każdego miesiąca zleceniobiorca obowiązany jest przesłać zleceniodawcy na adres e-mail [tu wskazać adres e-mail] potwierdzenie ilości godzin poświęconych na wykonanie przedmiotu umowy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Jeżeli strony nic nie ustalą, to będą miały zastosowanie reguły określone w ustawie. To znaczy wykonujący przedmiot umowy powinien przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług dzień przed dniem, w którym wynagrodzenie powinno być zapłacone.

Wzór potwierdzenia ilości godzin 

Ustawa nie wprowadza żadnego wzoru na potwierdzenie ilości godzin. Również nie ma wymogu, żeby potwierdzenie zawierało ilość godzin w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca. Może to być potwierdzenie zbiorcze, zawierające liczbę godzin za cały miesiąc kalendarzowy.

Z drugiej jednak strony przy takim zbiorczym zestawieniu zleceniodawca będzie miał mniejszą możliwość weryfikacji prawidłowości przygotowania potwierdzenia przez swojego kontrahenta. Zestawienie powinno więc być dostosowane do potrzeb zleceniodawcy.

Czy zawsze trzeba potwierdzać ilość godzin?

Niestety tak. Nawet jeżeli wynagrodzenie za godzinę jest o wiele wyższe niż minimalna stawka godzinowa, to i tak należy potwierdzać ilość godzin.

Wyjątek jest jeden, ale będzie miał on bardzo rzadko zastosowanie. Mianowicie jeżeli zleceniobiorcy lub usługobiorcy przysługuje tylko i wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne oraz sam może sobie określać czas i miejsce wykonywania przedmiotu umowy.

Podsumowanie

Po 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług musi być równe co najmniej minimalnej stawce godzinowej. Dodatkowo w umowie należy wskazać, w jaki sposób strony będą potwierdzać liczbę godzin poświęconych na wykonanie przedmiotu umowy.

Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej dotyczącej zapisów umowy, to zapraszam do KONTAKTU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Umowa o dzieło dla copywritera
  Aktualności

  Umowa o dzieło dla copywritera

  To nie pierwsza moja współpraca z Tekstowni.pl. Tym razem połączyłyśmy siły, żeby stworzyć wzór umowy o dzieło dostosowany do potrzeb copywritera. Projekt umowy uwzględnia również potencjalne problemy, z którymi copywriter może się spotkać podczas pracy z klientem. W efekcie powstała prawna wyprawka dla copywritera. W jej skład wchodzi: umowa o dzieło dla copywritera z przedsiębiorcą; […]

  Czytaj więcej
  termin przedawnienia roszczeń
  Aktualności

  Krótszy termin przedawnienia roszczeń

  Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. 10-letni termin przedawnienia roszczeń został zastąpiony krótszym 6-letnim terminem. Nie są to jednak jedyne zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 kwietnia 2018 r. Termin przedawnienia roszczeń z 10 na 6 lat Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej
  minimalna stawka godzinowa
  Aktualności
  Umowy

  Minimalna stawka godzinowa w umowie zlecenia

  Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz o świadczenie usług powinno być co najmniej równe minimalnej stawce godzinowej. Przedsiębiorcy powinni wprowadzić odpowiednie zmiany w umowach zawartych ze swoimi współpracownikami. Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie tak, […]

  Czytaj więcej