Szkoda całkowita a umowa leasingu

Szkoda całkowita a umowa leasingu

Przez cały okres umowy leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Ale to leasingobiorca faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu. Kto w takim razie odpowiada za szkodę całkowitą powstałą w trakcie obowiązywania umowy leasingu i jakie niesienie to ze sobą skutki?

Czym jest szkoda całkowita w umowie leasingu? 

Przez szkodę całkowitą należy rozumieć sytuację, w której przedmiot leasingu uległ takiemu zniszczeniu, że całkowity koszt jego naprawy przekracza jego wartość na dzień zaistniałej szkody.

Inaczej mówiąc naprawa przedmiotu leasingu jest nieopłacalna.

Przy powstaniu szkody całkowitej, ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów naprawy, a wypłaca odszkodowanie. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości przedmiotu leasingu przed uszkodzeniem, pomniejszonej o wartość pozostałych części, które ocalały i mogą zostać sprzedane.

Kto odpowiada za szkody w przedmiocie leasingu? 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia czy szkody powstałe w przedmiocie leasingu spoczywa na leasingobiorcy. Przedmiot leasingu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, a często także AC i NNW, co oczywiście znaczącą zabezpiecza leasingobiorcę.

Jednak w związku z tym, że to firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu, to jej ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody przez leasingobiorcę

Jak zapewne się domyślasz, powstanie szkody leasingobiorca zgłasza ubezpieczycielowi.

Często jednak leasingobiorcy zapominają o tym, że mają także obowiązek powiadomić firmę leasingową o powstałej szkodzie. Obowiązek ten wynika z kodeksu cywilnego oraz bardzo często również z ogólnych warunków umowy leasingu.

Jakie są skutki powstania szkody całkowitej w umowie leasingu?

Leasingobiorca ma obowiązek zapłaty wszystkich wynikających z umowy i niezapłaconych do tej pory rat leasingu. Raty te są pomniejszone o korzyści, jakie firma leasingowa uzyska w związku z:

 • wcześniejszą zapłatą wszystkich pozostałych rat;
 • wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela.


Zdarza się, że wypłacone odszkodowanie jest na tyle wysokie, że wystarcza na pokrycie pozostałych do zapłaty rat. Zwykle jest tak w sytuacji, gdy do szkody całkowitej dochodzi w momencie, gdy leasing dobiega końca i pozostało już niedużo rat do zapłaty.

Na to, kiedy dojdzie do powstania szkody całkowitej, nie mamy oczywiście żadnego wpływu. Dlatego równie dobrze szkoda całkowita może wystąpić na początku trwania umowy leasingu. Wówczas bardzo często kwota odszkodowania nie wystarcza na pokrycie pozostałych rat. W takim przypadku brakującą kwotę leasingobiorca musi pokryć z własnych środków.

Od kwoty pozostałej do zapłaty firma leasingowa ma obowiązek także odjąć kwotę uzyskaną na przykład ze sprzedaży części, które ocalały mimo szkody.

Podstawa rozliczenia leasingu przy szkodzie całkowitej

Sposób rozliczenia leasingu na wypadek szkody całkowitej wynika z przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 709[5] Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.
§ 2. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy.
§ 3. Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Wprawdzie w przepisie nie zostało użyte pojęcie szkody, ale przez utratę rzeczy należy rozumieć także jej uszkodzenie.

Szczegółowe zasady rozliczenia leasingu w razie powstania szkody całkowitej określone są zwykle w ogólnych warunkach umowy leasingu.

Przeczytaj więcej o zaginionych ogólnych warunkach umowy

Umowa leasingu a szkoda całkowita – podsumowanie

Często zdarza się, że firmy leasingowe dokonują błędnego rozliczenia umowy leasingu. Powodem tego jest nieprawidłowe wyliczenie korzyści, jakie leasingodawca uzyskał. To z kolei skutkuje żądaniem przez leasingodawcę zapłaty wyższej kwoty niż faktycznie mu przysługuje.

Dlatego ważne jest, aby dokładnie prześledzić rozliczenie leasingu otrzymane od firmy leasingowej.

Jeśli chcesz chcesz skorzystać z pomocy prawnej w sprawie rozliczenia umowy leasingu po szkodzie całkowitej, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Rozliczenie umowy leasingu
  ABC prawa
  Umowa leasingu
  Umowy

  Rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

  Jeżeli umowa leasingu zostanie wypowiedziana przez leasingodawcę, pozostaje kwestia rozliczenia. W jaki sposób rozliczyć umowę leasingu po jej rozwiązaniu? Ile musi zwrócić leasingodawcy korzystający? Jak to obliczyć? Co trzeba wiedzieć o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu? Rozwiązanie umowy leasingu Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. W tym czasie korzystający może korzystać z rzeczy […]

  Czytaj więcej
  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej
  Wypowiedzenie umowy leasingu
  Umowa leasingu
  Umowy

  Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu? […]

  Czytaj więcej