Właściwość sądu w umowie leasingu

właściwość sądu w umowie leasingu

Ostatnio w moje ręce trafiła (niestety) już popisana umowa leasingu, która stała się pretekstem do powstania tego artykułu. Gdybym otrzymała tę umowę jeszcze przed jej podpisaniem – moja rekomendacja dla korzystającego mogłaby być tylko jedna – nie podpisywać takiej umowy.

Dlaczego moja reakcja była tak stanowcza?

W postanowieniach końcowych znalazły się niekorzystne zapisy o stosowaniu właściwego prawa oraz dotyczące właściwości sądowej.

Umowę – nieważne czy jest to umowa leasingu czy umowa najmu – strony zawierają na złe czasy. Gdy współpraca układa się zgodnie z planem, strony nawet nie zaglądają do treści umowy. Niestety gdy coś idzie nie tak – to pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić postanowienia umowy.

I tu może pojawić się pierwsza niespodzianka.

Właściwe prawo w umowie leasingu

Mimo że strona zna treść umowy, to nie jest w stanie ustalić, czy zapisy te są wiążące. A to za sprawą dodania do umowy zapisu, że umowa została zawarta pod prawem innego kraju.

Korzystający, który, zakładam jednak nie zna niemieckiego prawa materialnego dotyczącego umów leasingu, nie jest w stanie ocenić czy zapisy znajdujące się w treści umowy nie są sprzeczne z np. bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego.

Leasingobiorca powinien skorzystać z pomocy prawnika, który zna prawo, pod którym umowa została sporządzona. Jest to o wiele trudniejsze (i zapewne droższe) niż skorzystanie z prawnika w Polsce, który sprawdzi zapisy umowy z polskim kodeksem cywilnym i orzecznictwem polskich sądów.

Do tego dochodzą trudności w znalezieniu pomocy prawnej w języku polskim.

Analiza treści umowy leasingu oraz odpowiedniego orzecznictwa, to punkt wyjścia do rozpoczęcia negocjacji z firmą leasingową. Gdy leasingobiorca nie odrobi tej lekcji, trudniej mu wynegocjować korzystne warunki ugody.

Właściwość sądu w umowie leasingu

Ale na tym nie koniec problemów.

W weryfikowanej przeze mnie umowie znajdował się zapis o sądzie właściwym do rozpoznania sporów, które powstaną na gruncie umowy.

Nie był to sąd polski, a sąd niemiecki. Albo – co jeszcze mniej korzystne dla leasingobiorcy – wybrany przez leasingodawcę sąd arbitrażowy, który będzie rozpoznawał sprawy według swojego wewnętrznego regulaminu.

Dodatkowo całe postępowanie arbitrażowe może toczyć się w języku np. niemieckim.

Takie zapisy w umowie leasingu utrudniają obronę w sądzie.

Gdy zobaczyłam podobne zapisy w umowie leasingu – nie mogłam inaczej zareagować.

Korzystający, który podpisze umowę takiej treści, będzie miał o wiele dłuższą i trudniejszą drogę do dochodzenia swoich praw. Pozycja leasingodawcy na starcie będzie o wiele lepsza. Na szczęście nie przesądza to jednak o końcowym wyniku sporu.

Więcej o tym jak określić właściwość sądu w umowie

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Szkoda całkowita a umowa leasingu
  Umowa leasingu

  Szkoda całkowita a umowa leasingu

  Przez cały okres umowy leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Ale to leasingobiorca faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu. Kto w takim razie odpowiada za szkodę całkowitą powstałą w trakcie obowiązywania umowy leasingu i jakie niesienie to ze sobą skutki? Czym jest szkoda całkowita w umowie leasingu?  Przez szkodę całkowitą należy rozumieć sytuację, w której […]

  Czytaj więcej
  umowa leasingu jest nieważna
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu jest nieważna?

  Leasingodawca i korzystający muszą zawrzeć umowę leasingu w formie pisemnej. W przeciwnym razie umowa leasingu jest nieważna. Nieważność umowy leasingu wynika wprost z art. 709[2] kodeksu cywilnego. Brzmi on następująco: Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa leasingu nie będzie ważna, jeżeli strony zawrą ją: ustnie; mailowo. Czym jest forma pisemna umowy leasingu? […]

  Czytaj więcej
  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

  Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej