Weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy leasingu

weksel in blanco

Weksel in blanco jest jedną z popularniejszych form zabezpieczenia roszczeń firm leasingowych. Trudno się temu dziwić. Dzięki wekslowi firma leasingowa może szybciej i taniej odzyskać należności wynikające z umowy leasingu. Jednak to, co korzystne dla firmy leasingowej, przysparza sporo problemów przedsiębiorcy, który zawarł umowę leasingu.

Co to jest weksel in blanco?

Często firmy leasingowe na etapie zawarcia umowy leasingu wymagają od przyszłego leasingobiorcy przekazania weksla in blanco. Weksel taki będzie zabezpieczeniem płatności należności wynikających z umowy.

Weksel in blanco charakteryzuje się tym, że nie jest w pełni uzupełniony. Najczęściej brakuje w nim kwoty do zapłaty, terminu i miejsca płatności.

To, w jaki sposób firma leasingowa może uzupełnić weksel, wynika z tzw. deklaracji wekslowej czy porozumienia wekslowego.

Deklaracja często stanowi załącznik do umowy leasingu lub jest elementem ogólnych warunków umowy leasingu, tzw. OWU czy OWUL.

Określa ona, w jakich okolicznościach firma leasingowa może uzupełnić weksel i na jaką kwotę. Porozumienie wekslowe powinno także określać sposób wezwania leasingobiorcy do wykupienia weksla.

Wypełnienie weksla in blanco przez leasingodawcę

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu powoduje, że strony muszą dokonać wzajemnego rozliczenia.

Więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Firma leasingowa powinna wypełnić weksel na kwotę zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz zgodnie z zasadami określonymi w deklaracji wekslowej.

Niestety z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze kwota, którą firma leasingowa wpisuje na wekslu, jest prawidłowa.

Wezwanie do wykupienia weksla przez firmę leasingową

Po wypełnieniu weksla firma leasingowa wzywa przedsiębiorcę do wykupienia weksla. Najczęściej firmy leasingowe wysyłają wezwanie listownie za potwierdzeniem odbioru.

Przedsiębiorcy często ignorują wezwanie do wykupienia weksla. To moim zdaniem błąd.

Przede wszystkim należy sprawdzić czy firma leasingowa prawidłowo rozliczyła umowę leasingu i czy kwota z rozliczenia pokrywa się z kwotą wskazaną na wekslu.

Więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej rozwiązaniu

Jeżeli leasingobiorca nie wykupi weksla w oznaczonym terminie, to firma leasingowa najprawdopodobniej skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Firma leasingowa, która posiada weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z umowy leasingu, może skorzystać z szybszego, tańszego i skuteczniejszego trybu dochodzenia należności. Jest to postępowanie nakazowe.

Leasingodawca może złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jeżeli sąd, po zapoznaniu się z treścią pozwu, nie będzie miał wątpliwości co do przytoczonych przez firmę leasingową okoliczności, wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Sąd w nakazie zapłaty zobowiązuje pozwanego do uregulowania kwoty z weksla w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty albo do złożenia w tym czasie zarzutów.

Następnie sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z kopią pozwu. Dopiero na tym etapie pozwany oficjalnie dowiaduje się, że firma leasingowa dochodzi od niego należności przed sądem.

Pozwany ma wtedy 14 dni na złożenie zarzutów albo uregulowanie należności.

Wbrew pozorom 14 dni to krótko na przygotowanie zarzutów od nakazu zapłaty. Dlatego jeżeli tylko otrzymasz taki nakaz zapłaty, polecam jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który pomoże Ci przygotować pismo do sądu.

Trzy zalety nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla dla firmy leasingowej

Dochodzenie należności z weksla dla firm leasingowych jest tańsze, szybsze i prostsze.

Niestety nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym utrudnia leasingobiorcy obronę swoich praw.

Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla in blanco

Firma leasingowa, wnosząc o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, płaci tylko 1/4 normalnej opłaty sądowej.

Pozostałą część, czyli 3/4, będzie musiał zapłacić pozwany na etapie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Opłata za wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty może być sporym obciążeniem finansowym dla pozwanego.

Przy założeniu, że firma leasingowa dochodzi należności w kwocie 100 000 zł, to normalna opłata od pozwu wyniosłaby 5% dochodzonej kwoty, czyli 5000 zł.

Powód przy dochodzeniu należności z weksla w postępowaniu nakazowym zapłaci tylko 1250 złotych.

Natomiast 3750 złotych musi zapłacić leasingobiorca, jeżeli zdecyduje się na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeżeli leasingobiorca nie ma środków na pokrycie kosztów opłaty sądowej od zarzutów od nakazu zapłaty, to może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów.

Więcej o opłacie od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Weksel in blanco a zabezpieczenie roszczenia

Zgodnie z art. art. 492 § 1 kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia.

Nie ma potrzeby nadawania mu dodatkowej klauzuli wykonalności.

Oznacza to, że już na podstawie wydanego nakazu zapłaty firma leasingowa może złożyć wniosek do komornika o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu. Np. komornik może zablokować kwotę należności na rachunku bankowym leasingobiorcy do momentu zakończenia sporu sądowego. Dopiero po jego zakończeniu pieniądze trafią do firmy leasingowej.

Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla in blanco

Nakaz zapłaty z weksla jest dodatkowo natychmiast wykonalny.

Wynika to z art. 492 § 3 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem:

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

Na podstawie nakazu zapłaty leasingobiorca ma 14 dni na zapłatę należności. Jeżeli nie zrobi tego w terminie, to firma leasingowa może od razu skierować sprawę do komornika i przymusowo dochodzić zapłaty spornej należności. W odróżnieniu od zabezpieczenia, wyegzekwowane przez komornika pieniądze trafią z miejsca na konto firmy leasingowej.

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty nie ma żadnego wpływu na wykonalność nakazu. Komornik nadal może prowadzić egzekucję.

Jedynie na wniosek pozwanego sąd może wstrzymać wykonanie nakazu zapłaty. Nie ma on jednak obowiązku przychylić się do tego wniosku.

Obrona przed nakazem zapłaty z weksla in blanco w umowie leasingu

Czy warto składać zarzuty od nakazu zapłaty z weksla?

Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie powinna być poprzedzona analizą umowy leasingu, sposobu jej rozwiązania oraz weryfikacją poprawności rozliczenia.

Gdy nakaz zapłaty się uprawomocni, będzie już za późno na podnoszenie merytorycznych zarzutów co do sposobu wypełnienia weksla in blanco przez firmę leasingową.

Decyzja o rezygnacji ze złożenia zarzutów od nakazu zapłaty powinna być wobec tego poprzedzona szczegółową analizą.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej przy sporządzeniu zarzutów od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Umowa leasingu

  Leasing – czy trzeba płacić raty za wadliwy przedmiot leasingu?

  Zdarza się, że wyleasingowana maszyna czy samochód ma wady. Przedmiot leasingu nie zarabia na siebie, a przedsiębiorca ma do zapłaty raty leasingowe. Czy wady przedmiotu leasingu wpływają na konieczność zapłaty rat leasingowych? Czy można skutecznie podnieść, że skoro przedmiot leasingu ma wady, to leasingobiorca nie będzie płacić rat leasingowych? Odpowiedzialność firmy leasingowej za wady przedmiotu […]

  Czytaj więcej
  kiedy umowa leasingu wygasa
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu wygasa?

  Do zakończenia leasingu nie zawsze dochodzi wyłącznie na skutek zapłaty wszystkich rat czy z powodu wypowiedzenia umowy leasingu. Umowa leasingu może zakończyć się także przez wygaśnięcie. W jakich okolicznościach umowa leasingu wygasa?  Kiedy umowa leasingu wygasa? Umowa leasingu wygasa najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy leasingobiorca utraci rzecz, która jest przedmiotem leasingu. Po drugie, […]

  Czytaj więcej
  Szkoda całkowita a umowa leasingu
  Umowa leasingu

  Szkoda całkowita a umowa leasingu

  Przez cały okres umowy leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Ale to leasingobiorca faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu. Kto w takim razie odpowiada za szkodę całkowitą powstałą w trakcie obowiązywania umowy leasingu i jakie niesienie to ze sobą skutki? Czym jest szkoda całkowita w umowie leasingu?  Przez szkodę całkowitą należy rozumieć sytuację, w której […]

  Czytaj więcej