Analiza umowy leasingu – na co zwrócić uwagę?

Analiza umowy leasingu

Przed zawarciem umowy leasingu warto dowiedzieć się więcej na temat wszystkich kwestii związanych z tą umową i wykonać analizę umowy leasingu. Poświęcenie chwili na sprawdzenie najważniejszych kwestii może uchronić Cię przed podpisaniem niekorzystnej umowy leasingu. Jeżeli masz wątpliwości, co do zapisów umowy, to warto zlecić przygotowanie analizy umowy leasingu kancelarii prawnej.

Po pierwsze: wysokość dodatkowych opłat

Przy zawarciu umowy leasingu twoim podstawowym kosztem będzie comiesięczna rata leasingowa.

Prócz rat leasingowych musisz wziąć pod uwagę także opłaty dodatkowe

Do opłat dodatkowych zaliczają się przede wszystkim opłaty za:

 • ubezpieczenie (w przypadku samochodów jest to OC, AC, NNW);
 • rejestrację (w przypadku nowych pojazdów);
 • wycenę przedmiotu leasingu;
 • czynności windykacyjne podjęte przez firmę leasingową w razie opóźnienia w płatności rat (skierowania monitu, wezwania);
 • zmianę czasu trwania umowy leasingu;
 • wydanie zgody na użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią;
 • cesję umowy na nowego leasingobiorcę;
 • zwrot przedmiotu leasingu po terminie.

Są to najczęściej występujące opłaty dodatkowe w umowach leasingu. 

Szczegółowy wykaz wszystkich dodatkowych opłat znajduje się najczęściej w tabeli opłat. Dokument ten najczęściej jest załącznikiem do umowy leasingu. Analiza umowy leasingu pod kątem dodatkowych opłat pozwoli Ci ocenić faktyczny koszt leasingu. Zobacz za co i ile musisz dodatkowo zapłacić.

Po drugie: rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu 

Zanim podpiszesz umowę leasingu sprawdź, jak wygląda rozliczenie końcowe umowy leasingu w razie jej wypowiedzenia. Umowa leasingu może zostać wypowiedziana zarówno przez leasingobiorcę, jak i przez firmę leasingową z różnych powodów. 

Najczęściej mamy do czynienia jednak z wypowiedzeniem umowy leasingu przez firmę leasingową z powodu opóźnienia w płatności rat leasingowych. Przyjrzyjmy się więc zasadom rozliczenia w tym wypadku.

Zasady rozliczenia umowy leasingu opisane są w art. 709[15] kodeksu cywilnego, który brzmi:

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Zauważ, że przepis ten dotyczy tylko sytuacji, o której pisałam powyżej. Czyli chodzi o rozliczenie umowy po jej wypowiedzeniu, ale tylko w przypadku wypowiedzenia z winy leasingobiorcy (korzystającego).

Jak widać, przy rozliczeniu firma leasingowa może zażądać od ciebie zapłaty wszystkich rat przewidzianych w umowie, których jeszcze nie zapłaciłeś.

Aby jednak nie doszło do sytuacji, że firma leasingowa otrzymuje zbyt wiele, musi odliczyć od dochodzonej kwoty to, co uzyska w związku z zapłatą wszystkich rat przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy.

Jeśli firma leasingowa sprzeda przedmiot leasingu, to powinna kwotę uzyskaną ze sprzedaży odjąć od kwoty, jakiej od Ciebie żąda.

Firmy leasingowe mogą jednak stosować różne sposoby rozliczenia umowy leasingu. Dlatego, zanim podpiszesz taką umowę, zawsze sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie po jej rozwiązaniu.

Co więcej, przy rozliczeniu umowy leasingu firmy leasingowe często dokonują rozliczenia w sposób niekorzystny dla leasingobiorcy. Dlatego tak ważne jest, aby przyjrzeć się dokładniem, w jaki sposób umowa leasingu została rozliczona, ponieważ może okazać się, że firma leasingowa żąda od ciebie zbyt dużo.

Więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Po trzecie: warunki wykupu przedmiotu leasingu

Zakończenie leasingu zwykle skutkuje nabyciem przez leasingobiorcę na własność przedmiotu leasingu. Aby jednak do tego doszło, leasingobiorca musi wykupić przedmiot leasingu, czyli wnieść dodatkową opłatę pod koniec leasingu.

Warunki wykupu przedmiotu leasingu uzależnione są od ustalonej wysokości rat oraz od spełnienia określonych warunków. Warto sprawdzić, jakie są to warunki i nie chodzi tu tylko o cenę za wykup pojazdu.

Często leasingodawcy wymagają złożenia dodatkowych oświadczeń czy uregulowania całości należności wynikających z umowy leasingu. Jeżeli nie wykonasz analizy umowy leasingu pod tym kątem, to może okazać się to dla Ciebie bardzo kosztowne, bo, zgodnie z warunkami umowy, leasingodawca odmówi Ci sprzedaży np. samochodu.

O tym, jaka będzie kwota wykupu, decyduje się zwykle na etapie ustalanie warunków umowy, czyli jeszcze przed jej podpisaniem. Zastanów się więc, czy taka kwota będzie Tobie odpowiadać.

Po czwarte: kary umowne za niedopełnienie zobowiązań wynikających z umowy leasingu

Z karą umowną przy leasingu najczęściej mamy do czynienia wtedy, gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana przed okresem jej pierwotnego obowiązywania.

Co ważne, kara umowna nie może być przewidziana na wypadek braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie raty leasingowej. Jest to zobowiązanie pieniężne i w takich przypadkach w ogóle nie można dochodzić kary umownej. 

Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego, a dokładniej z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi:

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Ustalenie kary umownej w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie rat leasingu jest nieważne.

Leasingodawca może żądać zapłaty kary umownej na przykład w razie korzystania z przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy. Innym powodem nałożenia kary umownej może być także opóźnienie w wydaniu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Przeczytaj więcej o karze umownej

Analiza umowy leasingu – podsumowanie

Wielu problemów prawnych wynikających z umowy leasingu, leasingobiorca mógłby uniknąć, gdyby przed podpisaniem umowy, zapoznał się z jej treścią. Firmy leasingowe rzadko zgadzają się na zmianę warunków umowy, ale mimo wszystko warto wiedzieć, na jakie warunki wyrażamy zgodę. Taka analiza przygotowana przez kancelarię prawną może również doprowadzić do wniosku, że lepiej szukać innego leasingodawcy, bo zawarcie umowy z tym konkretnym wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.


Jeśli chcesz zlecić prawną analizę umowy leasingu kancelarii, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  właściwość sądu w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Właściwość sądu w umowie leasingu

  Ostatnio w moje ręce trafiła (niestety) już popisana umowa leasingu, która stała się pretekstem do powstania tego artykułu. Gdybym otrzymała tę umowę jeszcze przed jej podpisaniem – moja rekomendacja dla korzystającego mogłaby być tylko jedna – nie podpisywać takiej umowy. Dlaczego moja reakcja była tak stanowcza? W postanowieniach końcowych znalazły się niekorzystne zapisy o stosowaniu […]

  Czytaj więcej
  Umowa leasingu

  Leasing – czy trzeba płacić raty za wadliwy przedmiot leasingu?

  Zdarza się, że wyleasingowana maszyna czy samochód ma wady. Przedmiot leasingu nie zarabia na siebie, a przedsiębiorca ma do zapłaty raty leasingowe. Czy wady przedmiotu leasingu wpływają na konieczność zapłaty rat leasingowych? Czy można skutecznie podnieść, że skoro przedmiot leasingu ma wady, to leasingobiorca nie będzie płacić rat leasingowych? Odpowiedzialność firmy leasingowej za wady przedmiotu […]

  Czytaj więcej
  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

  Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej