Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowa o świadczenie usług czy umowa zlecenie często zawierane są na czas określony. Czy jednam można taką umowę wypowiedzieć? Jak wygląda wypowiedzenie umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia z ważnych powodów?

Odpowiednie stosowanie przepisów

Kwestie, o którym wspominam będą dotyczyły zarówno umowy zlecenia jak i świadczenia usług.

Co prawna w cytowanych przepisach będzie odniesienie do umowy zlecenia, ale mają one odpowiednie stosowanie do umowy o świadczenie usług. To wynika z artykułu 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nim:


Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa o świadczenie usług i umowa zlecenia są do siebie podobne. To też uzasadnia odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia do umowy o świadczenie usług.

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowę zlecenia czy umowę o świadczenie usług można zawsze wypowiedzieć z ważnych powodów. Wynika to z artykułu 746 paragraf 3 kodeksu cywilnego.

Przepis ten brzmi tak:

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Nie można tej zasady zmienić postanowieniami umowy. Jeżeli strony w umowie zlecenia czy o świadczenie usług wyłączą możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to taki zapis nie będzie ważny.

Jeżeli w umowie będzie zapis zakazujący wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to strona mimo wszystko będzie mogła wypowiedzieć umowę. O ile oczywiście wystąpią ważne powody, które uzasadniają wypowiedzenie umowy.

Czytaj więcej:

Co to są ważne powody?

W kodeksie cywilnym nie ma katalogu ważnych powodów, na które można powołać się przy wypowiedzeniu umowy.

To z rozstrzygnięć sądów wynika, co może być ważnym powodem, który uzasadnia wypowiedzenie umowy.

I tak – za ważny powód może być uznana:

  • choroba osoby, która wypowiada umowę;
  • zmiana sytuacji życiowej;
  • zmiana miejsca zamieszkania;
  • uargumentowana utrata zaufania;
  • utrata uprawnień zawodowych przez osobę wykonującą przedmiot umowy;
  • brak kwalifikacji przyjmującego zlecenie do wykonania tego zadania.

To tylko przykładowe wyliczenie. Ważnych powodów jest więcej.

Jednak czy coś będzie ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie umowy zlecenia czy świadczenie usług zależy od konkretnego przypadku. Nie każda choroba będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy. Podobnie nie każda zmiana sytuacji życiowej jest na tyle istotna, żeby wypowiedzieć umowę.

Udowodnienie ważnych powodów

Ważne powody trzeba udowodnić. Strona, która wypowiada umowę powołując się na ważne powody, musi mieć dowód na to, że te ważne powody zaistniały.

Jeżeli chcemy powołać się na ważny powód przy wypowiedzeniu umowy zlecenia czy o świadczenie usług, to zadbajmy, żeby mieć dowody na to. Mogą to być np. wyniki badań, maile, dokumenty, zdjęcia itp.

Jeżeli masz jakieś pytanie, to NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *