Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

wypowiedzenie umowy

Wydawało mi się, że wypowiedzenie umowy to jedna z łatwiejszych czynności prawnych. Ostatnio jednak spotkałam się z wieloma pytaniami na ten temat. W tym artykule wyjaśniam najważniejsze kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę przy składaniu wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej. 

W jakiej formie złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie można złożyć w każdej formie.

Strony w umowie mogą jednak przewidzieć, że wypowiedzenie umowy musi być złożone w szczególny sposób, np. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawsze trzeba zacząć od sprawdzenia, czy w umowie, którą chcemy wypowiedzieć, nie ma zapisu mówiącego o formie i sposobie wypowiedzenia umowy. Taki zapis najczęściej występuje w paragrafie o terminach wypowiedzenia umowy lub w postanowieniach końcowych.

W umowie strony mogą umieścić następujący zapis:

Wypowiedzenie umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli w zawartej umowie widnieje takie postanowienie, drugiej stronie umowy należy dostarczyć jej pisemne wypowiedzenie. W przeciwnym razie wypowiedzenie umowy nie będzie skuteczne.

Pisemnym wypowiedzeniem umowy nie będzie:

 • wysłanie wypowiedzenia faksem;
 • złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w mailu czy przesłanie skanu;
 • rozmowa telefoniczna, podczas której ktoś wypowie umowę;
 • przesłanie pocztą kopii oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy;
 • wypowiedzenie umowy opatrzone kopią podpisu.

Jeżeli w umowie nie ma zapisu o formie wypowiedzenia umowy ani nie wynika ona z innych przepisów prawa,  wypowiedzenie można złożyć w każdy sposób.

Mimo to – unikaj składania wypowiedzenia ustnie.

Z prostej przyczyny.

Wypowiadając ją ustnie, nie zyskujesz dowodu na to, że wypowiedzenie umowy zostało złożone.

Gdy strony pokłócą się o skuteczność wypowiedzenia umowy, osoba, która wypowiedziała umowę ustnie, znajdzie się w trudnej sytuacji. Będzie jej trudniej udowodnić, że wypowiedziała umowę. A od tego tylko krok do przegrania procesu sądowego.

Kiedy wypowiedzenie umowy będzie skuteczne? 

Wyciągasz kartkę, bierzesz długopis, zaczynasz pisać wypowiedzenie umowy. Po odłożeniu długopisu wypowiedzenie umowy ląduje w szufladzie. Nie wysyłasz go i nie wręczasz drugiej stronie.

To za mało, żeby wypowiedzieć umowę.

Bo skąd druga strona ma wiedzieć, że takie wypowiedzenie w ogóle powstało?

Ten przykład pokazuje, że napisanie wypowiedzenia to za mało. Trzeba jeszcze to wypowiedzenie dostarczyć drugiej stronie.

Jak dostarczyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy?

Żeby skutecznie złożyć oświadczenie woli (nie tylko o wypowiedzeniu umowy), trzeba przekazać je drugiej stronie w taki sposób, żeby mogła się ona z nim zapoznać.

Umożliwienie zapoznania się nie oznacza, że strona musiała przeczytać wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne nawet wtedy, gdy druga strona odebrała list, ale go nie otworzyła.

Podobnie sprawy wyglądają, kiedy wypowiedzenie składamy innym przedsiębiorcom (wypowiedzenie B2B). Jest ono skutecznie doręczone, gdy osoba uprawniona odbiera przesyłkę w siedzibie spółki. Tak się dzieje, nawet jeżeli list nie dotarł do pracownika zajmującego się obsługą wypowiedzeń czy do członka zarządu.

Analogicznie jest z wypowiedzeniem wysłanym mailem. Jest ono skutecznie doręczone od momentu, gdy mail znalazł się w skrzynce odbiorczej adresata. Gdy wypowiedzenie wysłano w sobotę o 23:30, to przyjmuje się, że w tym momencie adresat miał możliwość zapoznania się z tą wiadomością. Nawet jeżeli pracuje on od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Kto może podpisać wypowiedzenie umowy?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinna podpisać osoba, która jest do tego uprawniona.

Może to być:

 • członek zarządu;
 • wspólnik spółki;
 • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
 • prokurent;
 • pełnomocnik.

Jeżeli wypowiedzenie składa ten ostatni, to powinien on mieć pełnomocnictwo do takiej czynności. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w takiej samej formie jak wypowiedzenie. Jeżeli wypowiedzenie umowy musi być na piśmie, bo inaczej nie będzie ważne – to pełnomocnictwo też musi być na piśmie.

Więcej o zawarciu umowy z pełnomocnikiem mówiłam w trzecim odcinku podcastu „Jak zrozumieć prawnika?”.

Wzór wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej

Nie ma szczególnych wymagań co do tego, co musi się znaleźć w wypowiedzeniu. Ważne, żeby z pisma jasno wynikało, czego chce autor oświadczenia, czyli:

 • która strona umowy ją wypowiada;
 • do kogo kieruje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
 • którą umowę chce wypowiedzieć;
 • kto podpisuje wypowiedzenie;
 • jaka jest data i miejsce sporządzenia dokumentu.

Przygotowałam gotowe szablony przydatne przy składaniu wypowiedzenia umowy. Możesz z nich śmiało korzystać.

Wzory wypowiedzeń do pobrania:

Pamiętaj jednak, że techniczne złożenie wypowiedzenia umowy to jedno. Oprócz tego w danej sytuacji musi Ci przysługiwać prawo do jej wypowiedzenia. To, czy możesz w danym momencie wypowiedzieć skutecznie umowę, zależy od treści oraz rodzaju umowy, którą chcesz wypowiedzieć. Dlatego żeby mieć pewność, czy w danym przypadku możesz wypowiedzieć umowę, sprawdź jej treść lub skonsultuj to z prawnikiem.

Jeżeli masz wątpliwości co do skuteczności wypowiedzenia umowy bądź nie wiesz, jak wypowiedzieć swoją umowę – NAPISZ

 

52 komentarze “Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

 1. Dzień dobry, 5 lat temu podpisałam umowę ajencyjną na czas nieokreślony, w której widnieje zapis o miesięcznym okresie wypowiedzenia. Co w przypadku, gdy firma nie wypowie umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia np. z powodu zamknięcia działaności. Dziękuję za odpowiedź

  1. Pani Katarzyno,

   umowa agencyjna uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Stąd będzie tu istotny artykuł 764[1] i 764[2] kodeksu cywilnego. Mam wątpliwości czy termin wypowiedzenia umowy został określony zgodnie z przepisami. Zgodnie z art. 764 [1] § 1 kodeksu cywilnego umowa agencyjna zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane.

   Dodatkowo zgodnie z art. 764[2] kodeksu cywilnego umowa agencyjna, chociażby była zawarta na czas oznaczony, może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Natomiast jeżeli wypowiedzenia dokonano na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego w następstwie rozwiązania umowy.

   W opisywanym przez Panią przypadku należałoby zweryfikować czy nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności i czy firma, z którą miała Pani zawartą umowę wypowiedziała umowę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli tak będzie, może Pani dochodzić odszkodowania.

   To co wskazuję powyżej wynika z treści kodeksu cywilnego. Natomiast zawsze w takich przypadkach należy przeanalizować treść umowy. To jest podstawa. Więc, żeby odpowiedzieć Pani jaka jest sytuacja w Pani konkretnym przypadku, to potrzebowałabym zapoznać się z treścią umowy.

  2. Dzień dobry,
   W.przypadku kiedy stronami umowy są przedsiebiorcy, czy wypowiedzenie umowy może zostać wysłane w wiadomości mailowej?czy zwrot ,, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ,, odnosi się do formy pisemnej rozumianej jako wydrukowane wypowiedzenie podpisane i zeskanowane i wysłane na maila? Czy takie wypowiedzenie również spełnia wymog pisemnosci?

  3. Forma pisemna pod rygorem nieważności to podpisany dokument, który ma dotrzeć do drugiej strony tak, żeby mogła się ona z nim zapoznać. Niestety skan podpisanego dokumentu nie spełnia tego wymogu.

   Ewentualnie proszę zastanowić się nad zakupem podpisu elektronicznego. Wtedy on ma taką samą moc jak forma pisemna.

 2. Dzień dobry, w mojej umowie mam następujące zapisy:
  1. Umowa jest na czas nieokreślony
  2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę przez złożenie drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
  3. Rozliczenia z usługobiorcą następują za każdy pełen miesiąc

  I teraz:
  1. Miałem spotkanie 14 stycznia gdzie usługobiorca powiedział mi że chce rozwiązać umowę, na spotkaniu nie otrzymałem żadnego pisma
  2. Wypowiedzenie umowy otrzymałem 15 stycznia – zostało wysłane mailem

  Pytanie:
  1. Czy wypowiedzenie było skuteczne?
  2. Jeżeli tak to cy zważywszy na fakt miesięcznych rozliczeń okres wypowiedzenia nie powinien biec od lutego i zakończyć się z końcem kwietnia?
  Z góry dziękuję za pomoc

  1. Dzień dobry,

   niestety mam za mało informacji, żeby wskazać Panu z całą pewnością, że wypowiedzenie umowy było skuteczne czy nieskuteczne. Potrzebuję w tym zakresie dodatkowych informacji, w tym przede wszystkim treści łączącej Państwa umowy. Czy np. nie było zastrzeżenia formy wypowiedzenia umowy?

   Moim zdaniem jeżeli w zapisie umowy dotyczącym wypowiedzenia nie ma nic o tym, że umowa jest rozwiązana ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, to uznałabym, że chodzi o miesięczny okres wypowiedzenia.

   Zastosowanie wówczas miałby artykuł 112 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

   Sposób rozliczenia nie powinien wpływać na okres wypowiedzenia. Natomiast zawsze należy zastanowić się jaka była wola stron w momencie zawierania umowy.

   Natomiast do pełnej oceny skuteczności i okresu wypowiedzenia umowy, musiałabym jednak zobaczyć treść umowy i zadać kilka dodatkowych pytań.

 3. Dzień dobry. Mam podpisaną umowę najmu lokalu usługowego na czas określony 5 lat. Niestety interesy nie idą dobrze i jestem zmuszony zamknąć działalność. Czy mogę z takiej przyczyny wypowiedzieć umowę najmu?

  1. Proszę zacząć od przeczytania treści umowy. Możliwe, że w umowie jest zapis dotyczący możliwości jej wypowiedzenia z przyczyny, o której Pan wspomina.

   Zgodnie z artykułem 673 § 3 kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

   Zawsze jest też możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub cesji umowy.

 4. Co w przypadku gdy w umowie na wynajem biura nie ma określonego zapisu o wcześniejszym wypowiedzeniu umowy. Umowa podpisywana była na rok.

  1. Zgodnie z art. 673 § 3 kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Pewnie w Pańskiej sytuacji będzie właśnie stosował się ten przepis, czyli wypowiedzenie jest możliwe, ale tylko w sytuacjach określonych w umowie. Proszę pamiętać, że zawsze też umowa może zostać rozwiązana za porozumiem stron.

 5. Witam, mam podpisana umowa o współpracy gdzie obowiązuje mnie dwumiesieczny okres wypowiedzenia a przy wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym za dwa miesiące i tak będę musiał zapłacić abonament firmie. Ze względu na obecną sytuację w kraju nie mogę kontynuować pracy i chce wypowiedziec umowę i zawiesić działalność . Czy po zawieszeniu działalności nie będzie problemu jezeli będę otrzymywał faktury do zapłaty?

  1. Skutki zawieszenia działalności wynikają z ustawy prawo przedsiębiorców.

   Zgodnie z art. 25 ust. 2 tejże ustawy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
   1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
   2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
   3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
   4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
   5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
   6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
   7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
   8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

   W związku z tym tylko te czynności wskazane powyżej może Pan wykonywać. Nie wiem czy należności, o których Pan pisze nie powstaną po zawieszeniu przez Pana działalności.

 6. Dzień dobry, co jeżeli w umowie jest zapis
  „Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej
  listem poleconym nadanym w polskiej placówce operatora pocztowego na adres Strony wskazany w
  Umowie”,
  A firma zamkła swoją siedzibę i nie odbiera przesyłki? Czy umowa została rozwiązania, jeżeli tak to z jaką datą?

  1. Oświadczenie woli jest skutecznie złożone wtedy, kiedy druga strona mogła zapoznać się z treścią tego oświadczenia. To znaczy, że miała możliwość przeczytać wypowiedzenie. Nie musiała w takiej sytuacji rzeczywiście przeczytać oświadczenia. Moim zdaniem mimo że firma ma zamknięte biuro to raz na jakiś czas powinna pójść na pocztę i odebrać awiza. Datą wypowiedzenia powinien być więc moment, w którym firma w toku normalnych czynności powinna pójść na pocztę i odebrać awiza mimo zamkniętego biura.

 7. Witam. Syn uczęszczał na zajęcia taneczne, jednak te od 2 tygodni się nie odbywają i nie wiadomo kiedy się zaczną. Chciałabym wypowiedzieć umowę, bo nie widzę sensu płacenia za usługę, z której nie korzystam, jednak w umowie mam zapis, że obowiązuje mnie co najmniej 1 miesięczne wypowiedzenie. Czy w obecnej sytuacji muszę zapłacić za kolejny miesiąc, mimo iż zajęcia się nie odbywają?

  1. Dzień dobry,

   rozumiem, że zajęcia nie odbywają się w związku z epidemią koronawirusa. Żeby móc Pani cokolwiek poradzić w tej sprawie, to musiałabym zapoznać się z treścią umowy. Od jej zapisów zależy, w jaki sposób może Pani wypowiedzieć umowę i czy musi Pani płacić za ten miesiąc.

 8. Witam,

  mam umowę B2B z niemiecką firmą na świadczenie usług doradczych na terenie Polski, dla spółki córki firmy niemieckiej. Umowa jest na czas nieokreślony z 6-o miesięcznym terminem wypowiedzenia. Rozważam możliwość wypowiedzenia tej umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) – i tu pojawia się pytanie – czy jeśli wypowiem tę umowę, to kontrahent (strona umowy, firma niemiecka) ma prawo wypowiedzieć wypowiedzianą już przeze mnie umowę ze skutkiem natychmiastowym, powołując się na „ważne powody” (co byłoby uzasadnione w tym czasie)? W skrócie, czy można wypowiedzieć wypowiedzianą już umowę?

  1. Co do zasady jeżeli Pan wypowie umowę i okres wypowiedzenia biegnie, to nie powoduje to, że umowy nie można wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Umowa nadal trwa, więc można ją wypowiedzieć. Nie można natomiast wypowiedzieć umowy, która już się zakończyła. Natomiast, żeby powiedzieć więcej na ten temat, to musiałabym zapoznać się z treścią umowy. To jest zawsze podstawa przy określaniu jakichkolwiek zobowiązań stron.

 9. Dzień dobry,

  chciałbym się zapytać o wypowiedzenie umowy będącej Ogólną Umową o Współpracy, w ramach której co miesiąc jest mi zlecane wykonanie dzieła (i co miesiąc podpisuję oddzielną Umowę o Dzieło) – mianowicie czy w okresie wypowiedzenia Ogólnej Umowy o Współpracy jestem zobowiązany do akceptowania zleceń na kolejne, comiesięczne dzieła? Jeśli nie, to jaki sens ma okres wypowiedzenia w przypadku ramowych/ogólnych umów o współpracy?

  Moje drugie pytanie dotyczy aktualnej sytuacji w kraju – mianowicie jeśli poczty są zamknięte i nie działają, oraz siedziba podmiotu, z którym mam podpisaną umowę nie funkcjonuje, to w jaki sposób wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, czy ten zapis w ogóle obowiązuje w obecnej sytuacji?

  1. Dzień dobry,

   co do umowy ramowej i zawartych do niej umów zleceń, to musiałabym przeczytać całą umowę. Trudno jest mi na podstawie Pana wiadomości udzielić odpowiedzi na to pytanie.

   Natomiast proszę zwrócić uwagę, że poczta nadal działa. Co prawda w ograniczonych godzinach, ale działa. Więc może Pan wysłać wypowiedzenie przesyłką poleconą.

   Jeżeli jest zamknięte biuro, to nie oznacza, że adresat oświadczenia woli nie może zapoznać się z treścią wypowiedzenia. Moim zdaniem co jakiś czas pracownik biura, który ma pełnomocnictwo pocztowe, powinien odebrać wszystkie awiza. To, że biuro jest zamknięte nie oznacza, że adresat wypowiedzenia nie może zapoznać się z jego treścią. Może odebrać pismo na poczcie.

 10. Dzień dobry,
  jeżeli w umowie jest zapis, że wypowiedzenie należy sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności i
  przesłać na adres strony Umowy wskazany w komparycji to czy przesłanie wypowiedzenia na adres mailowy, który znajduje się w nagłówku umowy jest ważne?

  1. Dzień dobry,

   moim zdaniem to nie jest ważne wypowiedzenie. Należy je dostarczyć drugiej stronie w formie pisemnej. Skan takiego pisma nie jest zachowaniem tej formy.

 11. Dzień dobry,
  prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza i mam podpisaną umowę z klientem na świadczenie usług związanych z nauczaniem języka obcego (w wymiarze 90 godzin miesięcznie, za umówioną kwotę). Usługobiorca chciał negocjować umowę i zmniejszyć umówioną stawkę, niestety nie mogłam się na to zgodzić. W wyniku nieudanych negocjacji złożyłam wypowiedzenie umowy zgodnie z jej zapisami (tj. z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia). Gdy mój klient otrzymał moje wypowiedzenie, stwierdził, że wypowiada mi umowę w trybie natychmiastowym i zwalnia mnie z pełnienia świadczeń na jego rzecz. Nasza umowa przewidywała wypowiedzenie w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale tylko w przypadku rażących naruszeń przez jedną ze stron, po wezwaniu do zaprzestania i naprawienia naruszeń w terminie 7 dni. Nigdy takiego wezwania nie dostałam. W związku z bezskutecznym wypowiedzeniem umowy przez usługobiorcę (w mojej ocenie jest bezskuteczne, gdyż takiej formy nie przewidywała nasza umowa) wezwałem klienta do zaprzestania naruszeń umownych i ich naprawę, czyli zapewnienie mi godzin pracy, zgodnie z naszą umową.

  I tutaj moje pytanie – czy wypowiedzenie przekazane mi przez usługobiorcę jest w ogóle ważne? Jeśli nie, to czy należy mi się wynagrodzenie za miesiące, w których biegnie złożone przeze mnie wypowiedzenie? Czy wynagrodzenie należy mi się również, jeśli to usługobiorca nie umożliwi mi wykonania usług (nie zapewni uczniów do nauki/nie zleci zadań)? Czy jeśli wynagrodzenie się nie należy, można się starać o odszkodowanie (niestety nie ma o nim mowy w naszej umowie)?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Z poważeniem
  Kornelia

  1. Pani Kornelio,

   żeby odpowiedzieć na Pani pytania, potrzebuję w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią umowy oraz oświadczeń złożonych przez strony. Jeżeli jest Pani zainteresowana, to proszę przesłać dokumenty na adres jonnaa@legun.pl. Wtedy zobaczę w jaki sposób będę mogła Pani pomóc.

   Pozdrawiam

 12. Dzień dobry. Mam problem, który rozwiążę sama ale potrzebuję porady:)
  W 2009 podpisałam umowę na usługę monitoringu nieruchomości, w umowie widnieje zapis o trzy miesięcznym okresie wypowiedzenia. Obecnie na stronie firmy jest regulamin, który mówi o miesięcznym wypowiedzeniu. Teraz chcę wypowiedzieć, upieram się przy miesięcznym wypowiedzeniu ale pani z firmy mówi, że mnie obowiązuje 3 miesięczny termin , bo tak podpisywałam umowę, a ten regulamin powstał później. Uważam, ze regulamin dotyczy wszystkich a nie wybranych i nie byłam informowana o nowym regulaminie. Sama nie wiem. Faktycznie obowiązuje mnie ten 3 miesięczny okres wypowiedzenia?

  1. Dzień dobry,

   na moment zawierania umowy obowiązywał Panią trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Okres miesięczny obowiązywałby, gdyby warunki umowy były zmienione. W związku z tym trzeba w pierwszej kolejności ustalić to czy warunki umowy zostały Pani w sposób skuteczny zmienione.

 13. Dzień dobry, czy wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przeslanego przez najemce w formie zdjecia mailem bedzie skuteczne?

 14. Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz, ale chodzi mi o to czy fotka dokumentu jest równowazna ze skanem przeslanym mailem. W umowie nic nie jest napisane na ten temat.

  1. Jeżeli zdjęcie dokumentu jest wyraźne i można z niego odczytać treść oświadczenia o wypowiedzeniu, to moim zdaniem nie ma problemów z tym oświadczeniem. Z tego co Pani pisze, to nie widzę podstaw, żeby zdjęcia wypowiedzenia nie uznawać, a skan już tak.

 15. Dzień dobry,
  jaki paragraf k.c. wskazuje na okres 1 miesiąca wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, jeśli okres wypowiedzenia nie jest sprecyzowany w umowie?

 16. Dzień dobry
  Mam pytanie mam umowę o współpracy na wykonywanie usługi i w umowie nie mam określone jak mogę ja rozwiązać a jak pytam o możliwości dowiaduje się że tylko zleceniodawca może ją wypowiedzieć ja jako partner handlowy nie mogę tego zrobić.
  Jak jest naprawdę.

 17. Dzień dobry,
  w 2013 składałam deklarację na wywóz śmieci dla nieruchomości w której mieszkałam, w 2015 roku przesłałam pocztą (za potwierdzeniem odbioru) pismo o wypowiedzeniu wymowy (świadczenie usług), podając w tym piśmie również mój nowy adres korespondencyjny. W 2020 r. jednostka świadcząca usługi na wywóz śmieci, ściągnęła (w postępowaniu komorniczym) pieniądze z mojego konta bankowego. Nie dostałam żadnego wezwania ani pisma, bo wysyłali je na stary adres. Tłumaczą, że powinnam złożyć deklarację kończącą współpracę, a nie wypowiedzenie świadczenia usług. Uważają, że wypowiedzenie w takiej formie jakiej ja złożyłam było nieskuteczne, na pytanie dlaczego mając mój nowy adres nie przesyłali mi wezwań nie odpowiadają. Czy złożone przeze mnie wypowiedzenie świadczenia usług było skuteczne? Czy będąc w posiadaniu mojego adresu a nie przesyłając mi wezwań postępowanie komornicze było prawidłowo przeprowadzone?

  1. Dzień dobry,

   trudno jest mi ocenić czy złożone przez Panią wypowiedzenie było skuteczne. Musiałabym zapoznać się z przesłanymi przez Panią dokumentami. Natomiast jeżeli sprawa jest już na etapie postępowanie egzekucyjnego, to oznacza, że firma, która wywoziła śmieci złożyła przeciwko Pani pozew, który prawdopodobnie został doręczony na Pani błędny adres – a przez to się uprawomocnił. Jeżeli jest Pani zainteresowana pomocą w tej sprawie, to proszę o przesłanie dokumentów na mój adres mailowy.

  2. Dzień dobry, przesłałam Pani dokumenty 22 lipca. Czy zapoznała się Pani że sprawą? Pozdrawiam

 18. Dzień dobry
  mam umowę cywilno prawna a w niej następujący zapis :
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Każda ze stron może taką umowę rozwiązać, w każdym czasie, z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia
  czy i jak mogę zakończyć współpracę wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy ?

  1. Panie Przemysławie,

   zgodnie z treścią umowy może ją Pan wypowiedzieć z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast czy można ją wypowiedzieć szybciej? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć bez zapoznania się z treścią umowy oraz bez zadania Panu szczegółowych pytań. Jeżeli jest Pan zainteresowany, to zapraszam do kontaktu.

 19. Dzień dobry,

  30.06 otrzymałam od klienta (przedsiębiorcy) wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w formie mailowej. Wypowiedzenie to zawierało błąd co do określenia okresu wypowiedzenia (zgodnie z umową powinno być 3 m-ce, a klient w wypowiedzeniu wskazał 2 m-ce). Poinformowałam go drogą mailową o zaistniałym błędzie, odpowiedź otrzymała dnia 02.07 z ze sprostowaniem pomyłki. Natomiast Pocztą otrzymałam 07.07 wypowiedzenie w formie pisemnej lecz w pierwotnej wersji z błędem w dacie wypowiedzenia (nie otrzymałam w formie listu wypowiedzenia z prawidłowym okresem wypowiedzenia).

  Czy w takiej sytuacji wypowiedzenie jest skuteczne, jeśli tak to od jakiej daty powinnam liczyć okres wypowiedzenia, i kiedy on upłynie? Nadmienię że w umowie wskazano zapis o „… wszelkie powiadomienia wynikającej z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.”

  Dziękuję za odpowiedź

  1. Pani Dario,

   żeby odpowiedzieć na Pani pytania potrzebuję zapoznać się z treścią umowy oraz wypowiedzenia. Bez tego mogę wprowadzić Panią w błąd. Jeżeli jest Pani zainteresowana taką analizą, to proszę o przesłanie umowy oraz wypowiedzenia na mój adres e-mail joanna@legun.pl.

 20. Dzień dobry,

  W umowie mam zapis, że umowę mogę wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonym w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego. W kolejnym paragrafie umowy mam zapis, że wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy dokonywane będą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz, że przewidziane w nieniniejszy umowie zawiadomienia powinny być dokonywane listami poleconymi lub doręczane osobiście.

  Czy w tej sytuacji złożenie wypowiedzenia będzie skuteczne, jeśli wyślę je skanem na adres mailowy, który służy do korespondencji (otrzymuję z tego adresu FV).

  1. Z tego co Pani pisze wypowiedzenie umowy nie wymagało zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, czyli wypowiedzenie mailowe będzie ważne natomiast może to wprowadzić trudności dowodowe. Natomiast, żeby udzielić Pani na 100% pewnej odpowiedzi – muszę zapoznać się treścią umowy.

 21. Dzień Dobry, jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy o współpracę b2b, jeśli na umowie nie ma nic na temat wypowiedzenia, ale jest zapis, że w kwestiach nieuregulowanych w tej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Czy dobrze rozumiem, że w takim wypadku umowę można wypowiedzieć z dnia na dzień?

  1. Panie Łukaszu,

   to wszystko zależy jaka jest to umowa i które przepisy kodeksu cywilnego stosujemy. Jeżeli jest Pan zainteresowany poradą w tym zakresie, to proszę przesłać skan umowy na mój adres mailow yjoanna@legun.pl.

 22. Witam,

  Chce wypowiedziec umowe uzyczenia jednak adresat nie odbiera listow poleconych ani awizo (swiadomie), jak udowodnic przed sadem, ze podmiot zapoznal sie z tresia wypowiedzenia ?

  1. Proszę zwrócić uwagę, że wypowiedzenie będzie skuteczne, gdy adresat miał szansę się z nim zapoznać. Nie oznacza to, że musiał on przeczytać wypowiedzenie. Ważne, że miał on taką możliwość, czyli np. miał możliwość odbioru przesyłki z poczty. To, że nie skorzystał z tego uprawnienia, to jego sprawa.

   Proszę sprawdzić czy adres, na który kieruje Pan wypowiedzenie umowy jest prawidłowy.

 23. Dzień dobry,
  Z powodu zaległości w opłaceniu faktury, wypowiedziałam Zleceniodawcy umowę na świadczenie usług. Zgodnie z zapisami umowy obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Z powodu niewypłacalności Zleceniodawcy i braku woli dojścia do porozumienia, chciałabym jednak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z podaniem istotnej przyczyny (brak płatności w terminie). Czy mogę to zrobić jeżeli wypowiedziałam już umowę bez podania przyczyny?

  1. Moim zdaniem może Pani złożyć kolejne wypowiedzenie z powołaniem się na ważne powody, gdy już złożyła Pani wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenie. Natomiast czy zaległości w płatnościach będą ważnym powodem – bez zapoznania się z treścią umowy oraz zaległościami, trudno mi to jednoznacznie przyznać.

 24. Dziękuję za odpowiedź. A czy poprzednie złożone wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia należy wycofać czy mogę po prostu złożyć kolejne ze skutkiem natychmiastowym z powołaniem na ważne powody? Czy zwłoka w płatności faktury i brak deklaracji terminu zapłaty jest ważnym powodem? W umowie jest określony termin płatności od momentu wystawienia fv, który już dawno minął. Fv jest wystawiona prawidłowo.

 25. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie zawarcia umowy z podmiotem zagranicznym na odległość (usługa marketingu dla mojej firmy) – formularz internetowy bez podpisu i żadnych form papierowych. Wypowiedziałem jakiś czas temu umowę mailowo, jednak firma obecnie twierdzi, że było nieważne ponieważ powinno zostać złożone pisemnie i tak mają zapisane w regulaminie (rzeczywiście tak jest). Niestety regulaminu odnośnie sposobu wypowiedzenia nigdy nie przeczytałem – ogólnie został automatycznie potwierdzony przy zakładaniu konta i podpisywaniu umowy przez Internet. Problem w tym, że przy podpisywaniu umowy wystarczył formularz internetowy, a w tym momencie wymagają oświadczenia pisemnego przy rezygnacji z umowy. Niestety dostałem kolejną fakturę i muszę ją zapłacić, proszę o informację czy rzeczywiście firma działa zgodnie z prawem nie przyjmując wypowiedzenia mailowo, mimo, że zawsze każda korespondencja odbywała się mailowo i samo zakładanie konta (podpisanie umowy cywilnoprawnej) również nastąpiło przez Internet bez mojego podpisu?

  1. Dzień dobry,

   proszę o przesłanie umowy oraz wypowiedzenia na mój adres e-mail. Sprawa wymaga ode mnie przeanalizowania dokumentów. Niestety bez tego nie jestem Panu w stanie pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Umowy

  10 rzeczy, które powinny się znaleźć w umowie spółki cywilnej

  Chcesz sporządzić umowę spółki cywilnej? Nie wiesz, co zawrzeć w takiej umowie? Poniżej przedstawiam 10 postanowień, które powinna obejmować umowa spółki cywilnej. Zanim jednak zdecydujesz się na zawarcie umowy spółki cywilnej, upewnij się, czy znasz wszystkie wady i zalety spółki cywilnej. Spółka cywilna nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Formę prowadzenia działalności trzeba dostosować do potrzeb. […]

  Czytaj więcej
  minimalna stawka godzinowa
  Aktualności
  Umowy

  Minimalna stawka godzinowa w umowie zlecenia

  Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz o świadczenie usług powinno być co najmniej równe minimalnej stawce godzinowej. Przedsiębiorcy powinni wprowadzić odpowiednie zmiany w umowach zawartych ze swoimi współpracownikami. Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie tak, […]

  Czytaj więcej
  Rozliczenie umowy leasingu
  ABC prawa
  Umowa leasingu
  Umowy

  Rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

  Jeżeli umowa leasingu zostanie wypowiedziana przez leasingodawcę, pozostaje kwestia rozliczenia. W jaki sposób rozliczyć umowę leasingu po jej rozwiązaniu? Ile musi zwrócić leasingodawcy korzystający? Jak to obliczyć? Co trzeba wiedzieć o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu? Rozwiązanie umowy leasingu Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. W tym czasie korzystający może korzystać z rzeczy […]

  Czytaj więcej