Przedawnienie roszczeń za energię elektryczną

Przedawnienie roszczeń za sprzedaż energii elektrycznej

Długi mają swój okres ważności. Jeżeli przedsiębiorca przez dłuższy czas nie dochodzi swoich należności, to, po upływie określonego czasu, nie może przymusowo dochodzić zapłaty od drugiej strony. Tym razem przyjrzymy się, ile wynosi przedawnienie roszczeń za sprzedaż energii elektrycznej. 

Umowa sprzedaży i umowa dystrybucyjna a umowa kompleksowa

Umowa, na podstawie której przedsiębiorca kupuje energię elektryczną, może przybrać jeden z niżej wskazanych modeli.

Przedsiębiorca zawiera dwie umowy. Umowę dystrybucji podpisuje z operatorem systemu dystrybucyjnego.  Natomiast umowę sprzedaży energii elektrycznej zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej. Każda z tych umów dotyczy innej kwestii. Pierwsza dotyczy przesyłu energii elektrycznej. Druga to sprzedaż określonej ilości energii elektrycznej. Na każdy z tych elementów jest wystawiana odrębna faktura.

Drugi sposób, to zawarcie umowy kompleksowej. W jednej umowie sprzedawca energii elektrycznej zobowiązuje się do dostarczenia (dystrybucji energii elektrycznej) oraz do sprzedaży energii elektrycznej. Wtedy przedsiębiorca otrzymuje jedną zbiorczą fakturę.

Na sprzedaż energii elektrycznej składają się więc dwa elementy:

  • dostarczenie energii elektrycznej;
  • sprzedaż energii elektrycznej.

I dla każdego z tych elementów okres przedawnienia jest inny.

Okres przedawnienia roszczenia za sprzedaż energii elektrycznej

Należności za sprzedaż energii elektrycznej przedawniają się z dwuletnim okresem przedawnienia. Wynika to z art. 554 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch.

Trudno powiedzieć, żeby energia elektryczna była rzeczą. Jednak kodeks cywilny każde stosować przepisy o sprzedaży  rzeczy również do energii elektrycznej (art. 555 kodeksu cywilnego).

Okres przedawnienia roszczenia za dystrybucję energii elektrycznej

Natomiast roszczenia za dystrybucję energii elektrycznej przedawniają się z trzyletnim okresem. Wynika to z generalnych przepisów o przedawnieniu roszczeń.  Tj. artykułu 118 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, roszczenia okresowe  czy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po trzech latach. Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie zarówno roszczeniem okresowym jak i związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Część przedawniona a część nieprzedawniona

Różnica w okresie przedawnienia roszczeń powoduje, że cześć roszczeń może być przedawniona a część jeszcze nie.

Może się zdarzyć, że należność za sprzedaż energii elektrycznej  jest przedawniona, bo upłynął już dwuletni okres.  Natomiast część należności za usługę dystrybucji energii elektrycznej – przedsiębiorca musi zapłacić, bo nie minęły jeszcze 3 lata.  Różnica ta wynika z różnych terminów przedawnienia.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia roszczeń za sprzedaż energii elektrycznej?

Przedawnienie liczymy od terminu wymagalności roszczenia. Najczęściej będzie to wynikać z faktury. Jeżeli termin płatności faktury wynosi 14 dni, to ten ostatni, 14 dzień, będzie datą wymagalności roszczenia. Od tego dnia będziemy liczyć upływ terminu na przedawnienie roszczeń.

Więcej pisałam o tym w artykule o tym od kiedy liczyć odsetki za opóźnienie.

Warto też sprawdzić, czy sprzedawca energii elektrycznej nie wystawił faktury zbyt późno.

Przedsiębiorcy wystawiają czasami faktury z dużym opóźnieniem. Np. dopiero po roku „przypominają sobie” o nieuregulowanej płatności. Przedsiębiorcy nie mogą w taki sposób „przesuwać” terminu wymagalności roszczenia.

Wynika to z art. 119 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Przykład:

Sprzedawca energii elektrycznej powinie wystawić fakturę za sprzedaż czy dystrybucję w maju 2018. Jednak wystawił ją w styczniu 2019 r. Sprzedawca w maju 2018 r. miał informacje, dzięki którym mógł określić wysokość należności. Jednak nie wystawił faktury. Zrobił to dopiero w styczniu. Termin przedawnienia roszczenia liczy się od maja 2018 a nie od stycznia 2019 r.

Kiedy upływa koniec terminu przedawnienia roszczenia?

Ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Teraz łatwiej obliczymy, kiedy roszczenie jest przedawnione.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W przypadku sprzedaży energii elektrycznej nie mamy krótszych terminów niż 2 lata. Stąd przedawnienie wszystkich roszczeń nastąpi raz w roku – w dniu 31 grudnia.

Zmiana kodeksu cywilnego doprowadziła do wydłużenia terminu przedawnienia. Roszczenia przedawniać się będą po upływie pełnych 2 czy 3 lat z dniem 31 grudnia. W praktyce wszystkie faktury z danego roku będą przedawniać się z dniem 31 grudnia. Nie ma tu znaczenia, czy fakturę trzeba było zapłacić w styczniu, marcu czy w grudniu.

Przykład:

Przedsiębiorca zalega z płatnością za 12 faktur. Są one wymagalne 20 dnia każdego miesiąca. Termin płatności pierwszej faktury przypada na 20 stycznia, a ostatniej na 20 grudnia. Przedawnienie wszystkich tych faktur nastąpi jednego dnia – 31 grudnia po upływie 2 pełnych lat od wymagalności faktur.

Ostatnia nowelizacja kodeksu cywilnego skomplikowała sposób wyliczenia przedawnienia roszczeń. Więcej o przepisach przejściowych dotyczących terminów przedawnienia.

Co zrobić kiedy roszczenie jest przedawnione?

Jeżeli roszczenie o zapłatę za sprzedaż energii elektrycznej jest już przedawnione, to przedsiębiorca powinien podjąć następujące działania.

Krok 1. Powinien złożyć reklamację do sprzedawcy czy operatora systemu dystrybucyjnego, że faktura jest przedawniona.  Zarzut przedawnienia roszczenia można również podnieść w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Krok 2. Jeżeli sprzedawca energii elektrycznej wniósł już pozew do sądu, to w odpowiedzi na pozew (czy też w sprzeciwie od nakazu zapłaty czy zarzutach od nakazu zapłaty) trzeba wskazać, że roszczenie jest przedawnione.

Formułka o przedawnieniu roszczenia może być np. taka:

„Podnoszę zarzut przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.”

W jaki sposób przedawniają się odsetki za sprzedaż energii elektrycznej?

Odsetki jako roszczenie okresowe przedawniają się z trzyletnim okresem przedawnienia.

Jednak wiele rozbieżności pojawiało się, gdy roszczenie główne przedawniało się np. w dwuletnim terminie.  Ma to miejsce w przypadku sprzedaży energii elektrycznej. Ostatecznie rozstrzygnął to Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia  z dnia 26 stycznia 2005 r., (III CZP 42/04) roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.

Zgodnie z tym postanowieniem nie ma możliwości, żeby należność za pobraną energię elektryczną się przedawniła, a odsetki od tej kwoty jeszcze nie.

Rekompensata za koszty odzyskania należności

Jeżeli przedsiębiorca – nabywca energii elektrycznej – nie płaci w terminie, to sprzedawca może dochodzić od niego dodatkowej kwoty. Będzie to rekompensata za koszty odzyskania należności. Może to być zryczałtowana kwota 40 euro przeliczona na złote polskie. Jeżeli sprzedawca energii elektrycznej wykaże, że poniósł wyższa koszty, to może skutecznie dochodzić wyższej kwoty niż 40 euro.

Jeżeli masz jakieś pytania o przedawnienie roszczeń za energię elektryczną, nie wiesz czy Twoje roszczenie jest przedawnione albo otrzymałeś pozew o zapłatę za pobraną energię elektryczną, NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *