Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

To częsty przypadek. Przedsiębiorca zachęcony niskimi cenami energii elektrycznej zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą. Po pewnym czasie nie chce on kontynuować umowy i składa wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Jakie mogą być konsekwencje wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony?

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony

Umowa sprzedaży energii elektrycznej może być zawarta na czas nieokreślony.

Wtedy umowę możesz wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Sprawdź w umowie, jaki jest termin wypowiedzenia umowy. Najczęściej spotykany okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Natomiast w umowach między przedsiębiorcami często okresy wypowiedzenia są dłuższe. Mogą np. wynosić trzy miesiące.

Skutek wypowiedzenia umowy

Następnie sprawdź, kiedy upływa termin wypowiedzenia umowy. W umowie może być zapis, że ulega ona rozwiązaniu np.:

 • na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • na koniec okresu rozliczeniowego.

Sprzedawcy energii elektrycznej wprowadzają do umowy takie zapisy, żeby ułatwić rozliczenia płatności. Dzięki temu nie muszą przeliczać np. opłaty handlowej za część miesiąca. Sprzedawcy będzie też łatwiej ustalić ilość pobranej przez klienta energii elektrycznej.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony

Umowa sprzedaży energii elektrycznej może być też zawarta na czas określony. W przypadku umów B2B to bardzo częsta praktyka. Na początku sprzedawcy energii elektrycznej proponują swoim klientom zawarcie umowy na czas określony (np. 2 lat). Po tym terminie umowa najczęściej ulega przedłużeniu na czas nieokreślony albo na kolejny określony termin. Wszystko zależy od sprzedawcy.

Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej też powinien wynikać z treści umowy. Stąd przed złożeniem wypowiedzenia sprawdź jaki jest okres wypowiedzenia umowy.

Forma wypowiedzenia

Wiesz już czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony. Sprawdziłeś czy umowa skończy się z końcem okresu rozliczeniowego czy na koniec miesiąca kalendarzowego. Do sprawdzenia zostaje jeszcze jedna ważna kwestia: w jakiej formie trzeba złożyć wypowiedzenie umowy sprzedaży.

Bardzo często spotykam zapis, że umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawdź czy przy zapisie o wypowiedzeniu umowy nie ma wskazania, że musi ono być pisemne „pod rygorem nieważności.

Jeżeli w umowie sprzedaży energii elektrycznej jest taki zapis, to trzeba złożyć pisemne wypowiedzenie. Jeżeli wyślesz skan wypowiedzenia mailem, to będzie za mało. Takie wypowiedzenie nie będzie ważne. Dopiero skuteczne wypowiesz umowę, gdy dotrze ono w formie pisemnej do sprzedawcy energii elektrycznej.

Data złożenia wypowiedzenia

Wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli dotrze ono do adresata w taki sposób, że będzie on mógł się z nim zapoznać. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca wyślesz wypowiedzenie pocztą, to nie możliwości, żeby dotarło ono do adresata przed końcem miesiąca. Radzę zachować odpowiedni margines i nie zostawiać złożenia wypowiedzenia na ostatnią chwilę.

Dobra wiadomość jest taka, że sprzedawca energii elektrycznej nie musi przeczytać treści wypowiedzenia. Ważne, żeby miał taką możliwość.

Jeżeli wypowiedzenie dotrze do sprzedawcy ostatniego dnia miesiąca, a nikt nie otworzy przesyłki tego dnia, to wypowiedzenie będzie skutecznie złożone tego dnia. Sprzedawca miał możliwość zapoznania się z tym wypowiedzeniem. To, że tego nie zrobił – jest tylko i wyłącznie jego kwestią.

Elektroniczne wypowiedzenie umowy

Sprytnym sposobem na ominięcie konieczności wysyłki pisemnego wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formy elektronicznej. Do zachowania tej formy potrzebny jestkwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej o formie elektronicznej pisałam przy okazji zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jednak jeżeli już skorzystamy z tego podpisu, to osiągniemy taki skutek, jakbyśmy złożyli pisemne wypowiedzenie umowy. Potwierdza to artykuł 781 § 2 kodeksu cywilnego:

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Skorzystanie z elektronicznej formy wypowiedzenia umowy ma jeszcze jedną ważną zaletę. Jeżeli już wyślemy mailem takie wypowiedzenie, to jest ono skuteczne od momentu, gdy adresat miał możliwość zapoznania się z tym oświadczeniem. Tak wynika z artykułu 61 § 2 kodeksu cywilnego:

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Jeżeli wypowiadasz umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas określony, to może to Cię słono kosztować.

Powszechną praktyką wśród sprzedawców energii elektrycznej jest umieszczanie w umowie zapisu o karze umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Uprawnienie do żądania kar umownych wynika z ustawy prawo energetycznej. Artykuł artykułu 4a ust. 3j tej ustawy brzmi:

Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie.

Obowiązek zapłaty kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy musi wynikać z umowy. W przeciwnym razie sprzedawca energii elektrycznej nie ma prawa do naliczenia kary umownej.

Sprzedawcy w różny sposób obliczają wysokość należnej kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Są dwa najpopularniejsze sposoby wyliczenia kary umownej.

Pierwszy oparty jest na ilości zadeklarowanej przez klienta energii elektrycznej (tzw. wolumenu energii elektrycznej). Klient podczas zawierania umowy wskazuje, jaką ilość energii elektrycznej będzie potrzebował przez okres obowiązywania umowy. Kara umowna wyliczona jest jako różnica między tym, ile energii elektrycznej klient zadeklarował, a ile energii elektrycznej faktycznie pobrał. Ta różnica w energii elektrycznej przemnażana jest przez kwotę określoną w umowie. Może to być np. 100 zł za każdą MWh.

Drugi sposób wyliczenia kary umownej oparty jest na ilości miesięcy pozostałych do końca obowiązywania umowy. Wówczas ta ilość miesięcy, o ile klient skrócił obowiązywanie umowy, jest przemnażana przez określoną w umowie kwotę.

Rozwiązanie za porozumieniem stron

Każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. Jednak do tego potrzebna jest dobra wola sprzedawcy energii elektrycznej. Co nie zdarza się często. Jednak zawsze warto próbować. Sprzedawcy często z własnej inicjatywy proponują ugodowe rozwiązanie umowy. W szczególności, gdy na kliencie ciąży obowiązek zapłaty kary umownej.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości – NAPISZ.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  wypowiedzenie umowy z ważnych powodów
  ABC prawa

  Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

  Umowa o świadczenie usług czy umowa zlecenie często zawierane są na czas określony. Czy jednam można taką umowę wypowiedzieć? Jak wygląda wypowiedzenie umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia z ważnych powodów? Odpowiednie stosowanie przepisów Kwestie, o którym wspominam będą dotyczyły zarówno umowy zlecenia jak i świadczenia usług. Co prawna w cytowanych przepisach będzie odniesienie […]

  Czytaj więcej
  wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy
  ABC prawa
  Umowy

  Wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych

  Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego. To umowa zawarta między wspólnikami spółki cywilnej. Stąd wszystkie obowiązki przypadają nie spółce, a wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Dotyczy to również obowiązków wynikających z RODO. Kto  będzie administratorem danych osobowych w spółce cywilnej? Wspólnicy spółki cywilnej mogą występować jako współadministratorzy danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o […]

  Czytaj więcej
  Działalność nierejestrowana a RODO
  ABC prawa

  Działalność nierejestrowana a RODO

  Prowadzenie działalności nierejestrowanej staje się coraz popularniejsze. To dobry sposób na sprawdzenie pomysłu na biznes bez konieczności zakładania działalności gospodarczej i – w teorii – bez konieczności spełniania wielu uporczywych obowiązków i formalności. Praktyka niestety wygląda inaczej. Działalność nierejestrowana a RODO Osoby, które zamierzają prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, powinny przygotować się na wdrożenie zasad RODO. […]

  Czytaj więcej

  3 komentarze “Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

  1. Brakuje tu informacji, co w przypadku kar umownych zawartych w regulaminie do umów na czas nieoznaczony.
   Takie praktyki stosuje np. Tauron umieszczając w regulaminie czas obowiązywania 'Cennika'. Rozumiem, że taka próba przemycenia umowy na czas oznaczony w umowie na czas nieoznaczony jest formą klauzuli niedozwolonej w myśl Art 4j ust. 3?

   1. Panie Filipie,

    to jest dobry temat na osobny artykuł. Zapisuję sobie go na liście problemów do poruszenia.
    Natomiast czy taki zapis jest próbą obejścia okresu obowiązywania umowy na czas określony, to już zależy od brzemienia konkretnego zapisu. Jeżeli ma Pan wątpliwości co zrobić w Pańskiej konkretnej sprawy, to proszę śmiało pisać na adres joanna@legun.pl.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *